สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

มีใครพอแนะนำคำตอบได้บ้างค่ะ

R1-70 879200,90198 8 นามสกุล 9 OUV บวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 รหัสรายวิชา สค 33004 ลำดับที ให้เขียนชื่อ - นามสกุล ทุกหน้า) 2. อธิบายปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่อสำคัญที่ก่อให้เกิดการสร้างแนวคิดและผลงานซึ่งส่งผลต่อการ พัฒนาชาติไทยในแต่ละสมัย (15 คะแนน) 1) บุคคลสำคัญและการสร้างสรรค์ผลงานสมัยสุโขทัย (พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหง มหาราช และพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) (8 คะแนน) 2) บุคคลสำคัญและการสร้างสรรค์ผลงานสมัยกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระบรมไตร โลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายมหาราช (7 คะแนน)
B1 - 70 ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 รหัสรายวิชา สค 33004 ชื่อ 3. อธิบายปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่อสำคัญที่ก่อให้เกิดการสร้างแนวคิดและผลงานซึ่งส่งผลต่อการ 2.) หนัง นามสกุล พัฒนาชาติไทยในแต่ละสมัย (15 คะแนน) 1.) ลำดับที่ (ให้เขียนชื่อ-นามสกุล ทุกหน้า) บุคคลสำคัญและการสร้างสรรค์ผลงานสมัยกรุงธนบุรี (พระเจ้าตากสินมหาราช) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5) (7 คะแนน) บุคคลสำคัญและการสร้างสรรค์ผลงานสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ขรัวอินโข่ง ดร.แดน บีชแบรดเลย์ (Dr. Dan beach bradley) และ ดร.ฟราซิส บี แซร์ (พระยากัลยาณไมตรี (8 คะแนน)
ปัจจัย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉