วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ🙏🙏

คาชีแจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคำตอบ 1. ถ้าต้องการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าควรใช้เครื่องมือชนิดใดและต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าอย่างไร 1. แอมมิเตอร์ต่อแบบขนานกับวงจร 2. โวลต์มิเตอร์ต่อแบบขนานกับวงจร 3. แอมมิเตอร์ต่อแบบอนุกรมกับวงจร 4. โวลต์มิเตอร์ต่อแบบอนุกรมกับวงจร 2. ถ้าต้องการวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าควรใช้เครื่องมือชนิดใดและต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าอย่างไร 1. แอมมิเตอร์ต่อแบบขนานกับวงจร 2. โวลต์มิเตอร์ต่อแบบขนานกับวงจร 3. แอมมิเตอร์ต่อแบบอนุกรมกับวงจร 4. โวลต์มิเตอร์ต่อแบบอนุกรมกับวงจร 3. ข้อใดแสดงถึงกฎของโอห์ม 1. ความต้านทานแปรผันตรงกับชนิดของสาร 2. กำลังไฟฟ้าเป็นอัตราส่วนของพลังงานที่ใช้กับเวลา 3. ความจุไฟฟ้า คือ อัตราส่วนของประจุไฟฟ้ากับความต่างศักย์ 4. ความต่างศักย์เท่ากับผลคูณของกระแสไฟฟ้ากับความต้านทาน 4. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าดังรูปหากต้องการหาความต้านทานจะต้องทำ อย่างไร ความต่างศักย์ V) กระแสไฟฟ้า (A) 1. ใช้พื้นที่ใต้กราฟ 2. ใช้จุดตัดบนแกน X 3. ใช้จุดตัดบนแกน Y 4. ใช้ความซันของกราฟ 5. ถ้าต่อตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทาน 36 โอห์ม เข้ากับความต่างศักย์ 12 โวลต์ ตัวต้านทานดังกล่าวจะม กระแสไฟฟ้าไหลผ่านกี่แอมแปร์ 1. 0.03 แอมแปร์ 2. 0.33 แอมแปร์ 3. 3.33 แอมแปร์ 4 33.3 แอมแปร์
6. วัดกระแสไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับความต่างศักย์ 220 โวลต์ ได้เท่ากับ 0.01 แอมแปร์ ตัวต้านทานนี้มีค่าความต้านทานข เท่าไร 2. 220 โอห์ม 1. 20 โอห์ม 4. 22,000 โอห์ม 3. 2,200 โอห์ม 7. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไฟฟ้าลัดวงจร 1. จุดที่ไฟฟ้าเกิดการลัดวงจรจะมีความร้อนสูง 2. การลัดวงจรจะเกิดขึ้นเมื่อสายไฟฟ้าที่ไม่มีอนวนหุ้มมาแตะกัน 3. จุดที่ไฟฟ้าเกิดการลัดวงจรขึ้นจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านปริมาณมาก 4. จุดที่ไฟฟ้าเกิดการลัดวงจรขึ้นจะมีความต้านทานไฟฟ้าต่ำกว่าบริเวณอื่น 8. จากวงจรไฟฟ้าที่กำหนดให้ หลอดไฟฟ้า A, 3 และ C มีลักษณะที่เหมือนกันทุกประการ ถ้าสับสวิตช์ S ลงข้อใด ถูกต้อง B 1. A, B ดับและ C สว่าง 2. A, B และ C สว่างเท่ากัน 3. A, B สว่างมากขึ้นและ C ดับ 4. A, B สว่างน้อยลงและ C สว่างมากขึ้น 9. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 1. สายไฟฟ้าสามารถใช้แทนฟิวส์เส้นได้ในเวลาที่คับขัน 2. สะพานไฟต้องต่อแบบอนุกรมกับวงจรไฟฟ้าทั้งหมดในบ้าน 3. ควรใช้สวิตช์อันเดียวในการเปิดและปิดวงจรไฟฟ้าหลายๆ วงจรเพื่อความสะดวก 4. เมื่อเต้าเสียบอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำสามารถดึงเต้าเสียบออกจากเต้ารับโดยจับที่สายไฟได้ทันที 10. นาย ก เปิดพัดลมตั้งแต่เวลา 20.00 น. และตั้งเวลาให้พัดลมปิดเองในเวลา 23.00 น. ส่วนนาย ข เริ่มเปิดพัดลม พร้อมนาย ก แต่ปิดพัดลมในเวลา 6.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ถ้าพัดลมทั้งสองใช้กำลังไฟฟ้า 150 วัตต์เท่ากันและอัตรา ค่าไฟฟ้าราคาหน่วยละ 2.00 บาท นาย ก จะประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่านาย ข ในครั้งนี้เป็นเงินกี่บาท 1. 7.00 บาท 2. 1.40 บาท 3. 2.10 บาท 4. 2.80 บาท 4. ปา
การสั่นเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของความถี่เดิม ข้อใดถูกต้อง 1. ความยาวคลื่นบนเส้นเชือกเท่าเดิมเนื่องจากคลื่นเกิดบนตัวกลางเดิม 2. ความยาวคลื่นบนเส้นเชือกเพิ่มขึ้น เนื่องจากคลื่นมีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง 3. ความยาวคลื่นบนเส้นเชือกลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเนื่องจากคลื่นเคลื่อนที่ในตัวกลางเดิม 4. ความยาวคลื่นบนเส้นเชือกเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเนื่องจากปริมาณทั้งสองแปรผันตามกัน 12. คลื่นตามขวางรูปไซน์บนเส้นเชือกกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวามือ ขณะหนึ่งจุด A ซึ่งเป็นจุดสีแดงแต้มเล็กๆ บนเส้น เชือกกำลังอยู่ที่สันคลื่นพอดี อีกนานเท่าไรจุด A จึงจะเคลื่อนที่ลงมาอยู่ที่ตำแหน่งปกติ A = 0.8 m เส้นเชือก V = 5 m/s 1. 15 ms 2. 20 mร 3. 30 mร 4. 40 ms 13. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นตามขวาง 2. มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบางชนิดต้องอาศัยตัวกลางในการเดินทาง 3. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่มีทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 4. เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางในตัวกลางที่เปลี่ยนไปอัตราเร็วของคลื่นจะเปลี่ยนไป 14. คลื่นในข้อใดที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด 1. รังสีเอกซ์ 2. คลื่นวิทยุ 3. คลื่นไมโครเวฟ 4. รังสีอินฟราเรด 15. คลื่นไมโครเวฟถูกนำมาผลิตตรวจจับอัตราเร็วของรถยนต์เนื่องจากสมบัติข้อใด 1. อำนาจทะลุทะลวงสูง 2. สะท้อนจากผิวโลหะได้ดี 3. มีความถี่ใกล้เคียงกับความถี่เดียว 4. ทำให้บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์มีประจุไฟฟ้าอิสระและไอออน ๐ ๆ 16. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการมองเห็นภาพตัวเองในกระจกเงา 1. ถ้านักเรียนยกมือขวาภาพในกระจกจะเป็นภาพมือซ้ายของเรา 2. นักเรียนสูง 168 เซนติเมตร ภาพในกระจกก็เท่ากับ 168 เซนติเมตร 3. นักเรียนยืนห่างจากกระจก 2 เมตร ระยะภาพในกระจกก็จะเท่ากับ 2 เมตร 4. ภาพในขณะที่นักเรียนส่องกระจกจะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเท่ากับวัตถุ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉