ชีววิทยา
มัธยมปลาย

วิชาชีววิทยา เรื่องวิวัฒนาการม.4
ช่วยหาคำตอบด้วยค่ะ🙏🏻

แบบทดสอบเรื่อง :วิวัฒนาการ ชื่อ-สกุล ชั้น...เลขที่.. คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (20 คะแนน) 1. วิวัฒนาการ คือ (1 คะแนน) 2. โครงสร้างต่อไปนี้จัดเป็นโครงสร้างแบบ Homologous structure, หรือ Analogous structure 2.1 ปีกแมลง ปีกนก (1 คะแนน) 2.2 แขนคน ขาเสือ (1 คะแนน) 2.3 ปีกค้างคาว - ครีบด้านข้างโลมา (1 คะแนน) 3. ช่องเหงือกในช่วงตัวอ่อนของมนุษย์ เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะกลายเป็นโครงสร้างใด (1 คะแนน) 4. ให้นักเรียนอธิบายแนวคิดเรื่องวิวัฒน วัฒนาการของ ลามาร์ก (2 คะแนน) 5. ให้นักเรียนอธิบายแนวคิดเรื่องวิวัฒนาการของ ดาร์วิน (2 คะแนน) 6. ให้นักเรียนบอกปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่แอลลีล มาอย่างน้อย 3 ปัจจัย (2 คะแนน) 7. บอกความแตกต่างระหว่างการกำเนิดสปีชีส์แบบ allopatric และ sympatric speciation (2 คะแนน)
8. โรคธาลัสซีเมียร์เป็นลักษณะด้อย พบในประชากร 25 % ถ้าประชากรอยู่ในสมดุลฮาร์ดี ไวน์เบิร์ก โดยมีประชากร 10,000 คน จงคำนวณหาประชากรที่เป็นพาหะของโรคนี้ (3 คะแนน) 9. ประชากรหนูนามีจำนวน 500 ตัว 247 ตัว มีลักษณะเป็น homozygous dominant ขนสีดำ 176 ตัวมีลักษณะเป็น heterozygous และอีก 77 ตัว มีลักษณะเป็น homozygous recessive ขนสีขาว ประชากรหนูนาอยู่ในสภาวะฮาร์ดีไวน์เบิร์ก จงคำนวณหาค่าดังต่อไปนี้ (4 คะแนน) 9.1 จงหาค่าความถี่แอลลีล B และความถี่แอลลีล b 9.2 จงหาค่าความถี่จีโนไทป์ BB, Bb, และ bb p + q-1 (p + q) =1 จำนวนจีโนไทป์ที่ศึกษา p + 2pq +q = 1 ความถี่จีโนไทป์ - ประชากรทั้งหมด AA = p? aa = q Aa - 2pq
#ชีวะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?