สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🙏

2. การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกทำให้เกิดตัวแสดงใหม่ขึ้น ให้นักศึกษาอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง ประกอบการนำเสนอ (5 คะแนน) 3. โลกาภิวัตน์เป็นปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงในหลายมิตั้งมิติเศรษฐกิจ มิติการเมือง มิติทางสังคมและ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีการดำรงชีวิตที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม เกิดการเคลื่อนที่ของคนต่างชาติ พันธุ์ ศาสนา ประเพณีจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งอย่างรวดเร็ว ขอให้นักศึกษา เทิหนึ่ง 3.1) เลือกมิติใดมิติหนึ่งเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอสถานการณ์พร้อมเสนอผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งใน แง่ผลดีและผลเสีย/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสังคมเป็นเช่นใด (5 คะแนน) 3.2) นำเสนอแนวทางเพื่อการปรับตัวและดำรงอยู่ของสังคมไทยภายใต้ความแตกต่างหลากหลายทาง วัฒนธรรม ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งขึ้นในอนาคต (5 คะแนน)

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉