ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยด้วยค้าบบ​แงงง🧫🌏

ม . . 1. ชื่อ เลขที่ 2. ื่อ แลขที่ กิจกรรม 3. ชื่อ เลขที่ 4. ชื่อ แลขที่ เรื่อง โครงสร้างโลก 5. ชื่อ เลขที่.. จุดประสงค์ ออกแบบตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างโลกจากแผนภาพที่กำหนดให้ คำชี้แจง ให้นักเรียนสังเกต วิเคราะห์แผนภาพเกี่ยวกับโครงสร้างโลก และนำข้อมูลที่ได้มาบันทึกลงบนตารางให้ครบถ้วน ถูกต้อง เปลือกโลกทวีป มหาสมุทร การแบ่งชั้นโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมี เปลือกโลกมหาสมุทร - เนื้อโลกชั้นบนสุด (ของแข็ง) ธรณีrาค 100 km เนื้อโลกชั้นบน (ของแข็งเนื้ออ่อน) 200 km 700 m 300 km 2900 km เนื้อโลกชั้นล่าง (ของแข็ง) น แต่นโดก | สรุปการแบ่งชั้นโครงสร้างโลก "ได้ 3 ชั้น คือ 1. แก่นโลก (core) 12. เนื้อโลก (mantle) 13. เปลือกโลก (crust) 5150 km รูป5. กามปครงสร้างไดยตานองค์ประกอบทายคลนละองค์ประกอบทางคมัขงแต่อะชั้น แก่นโลกขั้นใน แก่นโลกชั้นนอก (ของแข็ง) (ของเหลว) 370 km ภาพ ก ภาพ ข 1 3065 คm Crust 8 o 75 Arm uthosphere 100 to 200 krm - Asthonosphore 350 to 500 km Mantie - 2885 m - Metosphere Lithouphere (Rigid) Asthenosphere < (Plastic) 2270 m Crust (Silicates) (Soid) 2900 คm Mante (Silcates) 6 1216 คrm Core (Iron) Outer Core (Lquid) 5150 คm 5155 63i m |Core 6370 km --Layers based on chemical properties --Layers based on physical propertiesๆ ภาพ ค ภาพง ผลการออกแบบตารางข้อมูล

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉