เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะะเคมีม.6

40 แบบฝึกหัด 12.5 1. A B และ C เป็นสารประกอบแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน และมีโครงสร้างดังนี้ สาร โครงสร้าง A B C จงเรียงลำดับจุดเดือดของสารจากมากไปน้อย พร้อมอธิบายเหตุผล 2. ในการทดลองเติมผงแนฟทาลีนหรือลูกเหม็น (CyoH,) ปริมาณ 0.1 กรัม ลงในหลอดทดลอง ที่มีสารผสมระหว่างน้ำกลั่นและเฮกเซนอย่างละ 5 มิลลิลิตร จากนั้นเขย่าแรง ๆ และตั้งไว้ 3 นาที จงวาดรูปแสดงผลการทดลอง พร้อมอธิบายเหตุผล (กำหนดให้ ความหนาแน่น ของเฮกเซน = 0.66 กรัมต่อมิลลิลิตร) โครงสร้างของแนฟทาลีนหรือลูกเหม็น "รากของการศึกษามันขม แต่ผลของมันนั้นหวาน" ครูตะวัน ครูเคมี ครูใจดีที่สุดในโลก
41 3. สาร A B และ C มีสูตรโครงสร้างและจุดเดือดดังนี้ จุดเดือด (PC) สาร สูตรโครงสร้าง A CH,(CH),CH3 36.1 B CH,CH,CH(CH3)) 27.8 C CICH3)4 -11.7 เหตุใดจุดเดือดของสาร A จึงสูงกว่า B และ C ตามลำดับ 4. เอทานอล (CH,CH,OH) และเมทอกซีมีเทน (CH,0CH3) เป็นไอโซเมอร์กัน แต่ เอทานอลมีสถานะเป็นของเหลว ในขณะที่เมทอกซีมีเทนมีสถานะเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้อง เพราะเหตุใด 5. ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างให้สอดคล้องกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่ส่งผล ต่อจุดเดือดของสาร (ทำเครื่องหมาย ได้มากกว่า 1 ช่อง) แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล สาร แรงแผ่กระจาย แรงระหว่างขั้ว พันธะไฮโดรเจน ลอนดอน hexane pentan-1-ol 1-methoxybutane 6. เปรียบเทียบจุดเดือดของสารต่อไปนี้ พร้อมอธิบายเหตุผล 6.1 butan-1-ol กับ pentan-1-ol 6.2 ethanoic acid และ methyl methanoate 6.3 hexan-1-ol กับ hexan-1-amine "รากของการศึกษามันขม แต่ผลของมันนั้นหวาน" ครูตะวัน ครูเคมี ครูใจดีที่สุดในโลก
เคมีม.6!!

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉