เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะอาจารย์ไม่สอนเราเลยให้ทำเองเราพยายามแล้วแต่ทำไม่ได้เลยค่ะ

คาถาม: กรดอ่อน HB 12.0 กรัม (มวลโมเลกุล 60) ละลายน้ำ จนมีปริมาตร 10 ลตร พบวามี [HoOๆ - 30 x 10-4 mol/dm? จงหาค่าคงที่การแตกตัวของกรด
ตรวจสอบความเข้าใจ บ น บ น - จำกตารางแสดงคาความเข้มข้นของ H2O" และ OH ของสารละลาย A B C D และ E จังเติมคาความเข้มข้น Fgo และ OH ลงในช่องว่าง พร้อมทั้งระบุความเป็นกรด - เบส ของสารละลาย ความเป็นกรด ความเข้มข้น (mol/dm) OHา เบส สารละลาย สารละลาย HgO" A 20 x 10-5 B 1.0 x 10-2 C 5.0 x 107 D 1.0 x 109 E 1.0 x 10-4 2. สารละลายเบสอ่อนชนิดหนึ่งมีค่า K6 = 5.0 x 10-10 จงคำนวณค่า K, ของคู่กรด 3. สารละลายกรดอ่อน HY มีค่า K๑ - 2.0 x 10 จงระบุคู่เบสของกรด HY และค่า " ของเบสนี้เป็นเท่าใด 4. เมื่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.01 mol ในน้ำ และทำให้สารละลายมีปริมาตร บ ข 500 cm จงหาความเข้มข้นของ HO ในสารละลาย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?