ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะ

0 ill 27% 12:18 - ใบกิจกรรม-เรื่อ... ใบกิจกรรม เรื่อง การกำหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน การกำหนดตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรูปผลการทดลอง วิชา ชีววิทยา ชั้น ม. รหัสวิชาว31241 ชื่อ-สกุล.... เลขที่ ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้ นักเรียนกลุ่มหนึ่งศึกษาการเจริญเติบโตของต้นไม้ภายใต้แสงสีที่แตกต่างกัน โดยวางแผนการทดลองว่า จะใช้พืช ชนิดเดียวกัน มีขนาดใกล้เคียงกัน และมีอายุเท่ากัน มาปลูกในดินชนิดเดียวกัน ปริมาณดินเท่ากัน และใส่กระถางขนาด เดียวกัน จำนวน 5 กระถาง แล้วนำแต่ละกระถางไปไว้ในห้องที่มีขนาดเท่ากันแต่ให้แสงสว่างที่มีสีต่างกัน คือ แสงสีแดง แสงสีเหลือง แสงสีน้ำเงิน แสงสีขาว และแสงสีเขียว โดยให้แสงสว่างวันละ 8 ชั่วโมง และให้น้ำในปริมาณเท่าๆ กัน เมื่อผ่าน ไปทุก ๆ 7 วัน จึงวัดขนาดและความสูงของลำต้นจนครบ 35 วัน กระถางที่ 1 กระถางที่ 2 กระถางที่ 3 กระถางที่ 4 กระถางที่ 5 ตารางบันทึกผลการทดลอง การทดลอง ขนาดลำต้น/ส่วนสูง (เซนติเมตร) 7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 35 วัน กระถาง 1 ได้รับแสงสีแดง 0.8/2.9 0.2/1,1 (0.3/1.3 0.5/1,8 1./3.7 กระถาง ได้รับแสงเหลือง 0.1.0.5 0.12/0.8 0.2/1.2 0.22/1.7 0.3/23 | กระถาง 1 ได้รับแสงน้ำเงิน 0.2/1.0 0.28/1,2 0.4/1,5 0.6/2,5 0.8/2.7 กระถาง 1 ได้รับแสงสีขาว กระถาง 1 ได้รับแสงสีเขียว 0.240.9 0.26/1,1 (0.34/1,4 0.45/1,9 0.2.5 0.140.6 0.13/0.9 (0.22/1.3 0.3/1,8 0.5/2.4 คำถามท้ายกิจกรรม 1. กำหนดปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ 2. ตั้งสมมติฐานที่สอดคล้องกับปัญหาที่นักเรียนตั้งไว้ 3. จากสถานการณ์ที่กำหนดให้นี้ สิ่งใดเป็นตัวแปรต้น สิ่งใดเป็นตัวแปรตามและสิ่งใดเป็นตัวแปรควบคุม 4. แสงสีใตมีผลทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีที่สุด และเจริญเติบโตได้น้อยที่สุด ตามลำดับ 5. ให้นักเรียนแสดงผลการทดลองเป็นแผนภูมิหรือกราฟการเจริญเติบโตของพืชเมื่อได้รับแสงสว่างสีต่าง ๆ กระดาษคำตอบ 2
ช่วยหน่อย ชีวะ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!