ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคั้บ ฮือ😭😭

ประวัติศาสตร์ ม.3 1) ข้อใดกล่าวถึง "วิธีการทางประวัติศาสตร์"ได้ถูกต้องที่สุด ก.วิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในอดีต ข.การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ค.วิธีการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปของเหตุการณ์ในอดีต ง.วิธีการศึกษาเหตุการณ์ในอดีตโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ อย่างเป็นระบ 2) ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง ตามลำดับก่อนหลัง ก.กำหนดเรื่องที่จะศึกษา รวบรวมหลักฐาน ประเมินคุณค่าหลักฐาน ตีความหลักฐาน นำเสนอข้อมูล ข.กำหนดเรื่องที่จะศึกษา รวบรวมหลักฐาน ตีความหลักฐาน ประเมิน คุณค่าหลักฐาน นำเสนอข้อมูล ค.รวบรวมหลักฐานกำหนดเรื่องที่จะศึกษา ประเมินคุณค่าหลักฐาน ตีความหลักฐาน นำเสนอข้อมูล ง.รวบรวมหลักฐานกำหนดเรื่องที่จะศึกษา ตีความหลักฐาน ประเมิน คุณค่าหลักฐาน นำเสนอข้อมูล 3) การพิจารณาศึกษาความหมายในหลักฐานว่าผู้สร้างหลักฐานมีเจตนา แอบแฝงหรือไม่ เป็นขั้นตอนใดในวิธีการทางประวัติศาสตร์ ก.รวบรวมหลักฐาน ข.ประเมินคุณค่าหลักฐาน ค.ตีความหลักฐาน ง.นำเสนอข้อมูล 4 )การจัดนิทรรศการเรื่อง "กรุงเทพวันวาน" จัดอยู่ในขั้นตอนใดของ วิธีการทางประวัติศาสตร์ ก.กำหนดเรื่องที่จะศึกษา ข.รวบรวมหลักฐาน ค.ประเมินคุณค่าหลักฐาน ง.นำเสนอข้อมูล 5)ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของงานเขียนทางประวัติศาสตร์ที่ได้จากการใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ศึกษา
ก.มีความเป็นเหตุเป็นผล อย่างเป็นขั้นตอน ข.ผ่านการวิเคราะห์ ค.ใช้ขั้นตอนการศึกษาคล้ายขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ ง.ไม่มี ข้อใดผิด 6)ข้อใดไม่ใช่ข้อจำกัดของการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ก.อคติของผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ เข้าถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ข.โอกาสในการ ค.ไม่สามารถเข้าถึงความจริงแท้ของประวัติศาสตร์ได้ ง. สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาค้น 7)เอกสารที่เรียบเรียงเหตุการณ์จากเอกสารของแต่ละรัชการ ตั้งแต่ปี แรกที่ขึ้นครองราชย์ถึงปีที่สวรรคตของแต่ละรัชกาล หมายถึงข้อใด ก.จดหมายเหตุ ข.หนังสือชุดประชุมพงศาวดาร ค.พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ง.พระราชพงศาวดารกรุง รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 8)เอกสารที่บันทึกเหตุการณ์ในแต่ละรัชการอย่างละเอียดโดยเฉพาะข้อ ราชการในการบริหารบ้านเมือง ก.จดหมายเหตุ ข.บันทึกความทรงจำ ค.หนังสือชุดประชุมพงศาวดาร รัตนโกสินทร์ ง.ประชุมหมายรังรังสมัย 9)ข้อใดคือหลักฐานที่ทำให้ผู้ศึกษารู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ที่กำลัง บอกเล่า ก.จดหมายเหตุ ข.บันทึกความทรงจำ ค.หนังสือชุดประชุมพงศาวดาร รัตนโกสินทร์ ง.ประชุมหมายรับสั่งสมัย 10)หลักฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อราชการ แนวพระราชดำริ และพระรา โชยายในกิจการต่าง ๆ คือข้อใด
10)หลักฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อราชการ แนวพระราชดำริ และพระรา โชยายในกิจการต่าง ๆ คือข้อใด ก.จดหมายเหตุ ข.บันทึกความทรงจำ ค.ประชุมหมายรับสั่งสมัยรัตนโกสินทร์ ง.พระราชหัตถเลขาของพระ เจ้าอยู่หัวในรัชการต่าง ๆ 11)พระมหากษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้สถาปนาราชวงศ์จักรี ก.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ข. ค.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ง.พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช 12) ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่มีการย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ก.กรุงธนบุรีมีวัดขนาบอยู่ทั้งสองข้าง เกินไปทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง ค.กรุงธนบุรีมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลางเมือง ข.กรุงธนบุรีมีพื้นที่กว้าง ง.กรุงธนบุรีอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นท้องคุ้ง 13)"รัตนโกสินทร์ตอนต้น"หมายถึงช่วงเวลาใด ก.รัชกาลที่ 1 -3 รัชกาลที่ 1 -6 ข.รัชกาลที่ 1 -4 ค.รัชกาลที่ 1 -5 ง. 14)"สมัยปรับปรุงประเทศ"หมายถึงช่วงเวลาใด ก.รัชกาลที่ 1 -3 ข.รัชกาลที่ 3 -5 ค.รัชกาลที่ 3 -6 ง. รัชกาลที่ 4 -6 15)กำนัน ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีบรรดาศักดิ์ว่าอะไร ค.พัน ก.ขุน เจ้าพระยา ข.หลวง ง.
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!