เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ค.รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

160

1418

0

ข้อมูล

Happywxp

Happywxp

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
-ความหมาย
-ลักษณะกฎหมาย
-ระบบกฎหมาย
-การแบ่งกฎหมาย

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้