สุขศึกษา
มัธยมต้น

ของผมได้บูรณาการวิชาสุขศึกษา มีแบบ ทดลอง สำรวจ ประดิษ์ คิดไม่ออกว่าจะทำเรื่องอะไรครับ

โครงงานบูรณาการ เรือง การสืบเสาะหัวข้อโครงงาน ซั 8 ชื่อ - สกุล น ง เลขที 1. เลือกเรียงทีสนใจ : นักเรียนจะต้องเลือกเรืองที่สนใจ โดยหัวข้อโครงงานนั้นอาจมาจากปัญหา คําถาม หรือความอยากรู้ อยากเห็นในเรืองต่าง ๆ ของนักเรียน ซึ่งเป็นผลได้มาจากการได้อ่านหนังสือ การฟังการบรรยาย การได้พบเห็นสิ่งต่าง ๆ ในซีวิตประจําวัน หัวข้อโครงงาน ควรเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงและขัดเจนว่าทําอะไร ควรเน้นเรืองทีอยู่ใกล้ตัว และเกิดประโยชน์ 2 การเลือกวิธีการแก้ปัญหา : เมือนักเรียนเลือกเรื่องที่สนใจได้แล้ว ขั้นตอนต่อมานักเรียนจะต้องคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา หรือวิธีการทีนํามาสนับสนุนสิงทีอยากรู้ สิงที่สนใจ ซึ่งสามารถคิด และหาวิธีการได้มากกว่า 1 วิธี
เช่น

คำตอบ

สำรวจก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ สำรวจจำนวนคนสนใจกีฬาชนิดต่างๆ อะไรประมาณนี้ อาจทำเฉพาะระดับชั้นม.นี้ กำนหดจำนวน100คน เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉