สังคมศึกษา
มัธยมต้น

มีใครรู้มั่งอ่ะ ใครรู้ข้อไหนสามรถบอกได้นะ💖💖 🙏🙏

22. ทร์บ ไม่ถูกต่อง 0 เป็นทรีปทด็กทจด จ, ตี้งอยูชักโลกใต้ 23. ที่ราบอุมแชวัเมอร์รย-ดารลิง มีความสําคัญต่อประเทศออสเตรเล็ยในด้านใด ค, มีเส้นศูนย์สุตรลากผ่าน 3. เศ ก นั้นที่ปาไม ข. แหล่งแรยูเรเนียม ค. แหล่งเกษตรกรรม ง. แหลงอุตสาหกรรม 24. บันทวาคตะวันตกและตวนกวางรายในพรงเย่งดินใหญ่จ37เตรเจีบ มีลักษณะภูมิจากาศอย่างไร ก อบลุ่นขึ้น ข, รัอนชื้นมีปนตกชุก ค. หนาวจัดแบบจั้วโลก ง. ร์อนแห่งแลงแบบทะเลเราย 25. เกณฑ์ตัดสินว่าว8สเตรเลียและนิวซีแลนตเป็นประเทศที่นัฒนาเล้วรดงน ยกเว้น ข้อใด ข, ประชากรเชื้อสายยุโรป คิ. เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า มีบูลค่าการส่งออกยลิตภัณฑ์บองสัตว์ดังกล่าวเกืจบครึ่งหนึ่งขรง ก. ผู้คนอยูดีกินก็ จ ครามเจริญของบานเมือง 0 ต 1 0 26 การทําปศุสัตวของประเทศจอสเตรเลียขอใด ผลิตไดมากทีสุดในโลกแล ฐินค้าออกทั้งหมด ก. โคเนื้อ ข, โคนม ษณะทางประชากรบองทวีปออสเตรเลียและโอเชียเน็ย ข, ประชากรส่วนใหญ่ของวีปเป็นชาวเจเชีย ค. สุกร ง. แกะนันธุขน 277. ข้อใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับลัก ก. ประเทศปาปัวนิวก็น๊มิประชากรนอบสุด ค. ขาวเมารีเป็นชนนั้นเมืองของประ เทศนัวซัแลนด ง. ตอนกลางของประ ะในมหาสมุทรแปซัฟัก ข้อใดปรากฏให้เห็นน่อยทีสุด ะเทศวอสเตรเล็ยมีประชากรหนาแนนมาก 28. จักษณะทางสังคมของประเทศที่เป็นหมูเกา ก, สังคมชนเผาที่ลาหลัง ข, สังคมเกษตรกรรมที่ขากจน ง สังคมของประเทศกําลังนัฒนา ค. สังคมตะวันตกที่นัฒนาแล7

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!