คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยนะ

ลัพธ์ 1 ซิ 1 1 2 7. จงหาผลลัพ ของ(1-2)( 1-3)(61-2)0(1-87.++(1-25) 1 1 ธี 4 วี 2 4ขี. 10 ฐิ. 25 ฑา 8. แผนผังสนามแห่งหนึ่ง มีลักษณะดังรูป ( มาตราส่วน 1 : 50 ) ถ้าต้องการปลูกหญ้าให้เต็มสนาม โดยใช้แผ่นหญ้ารูปสี่หลียมมุมฉากที่แต่ละแผ่นมีพื้นที่ 0.5 ตารางเมตร ม, ง ม, ส 4 จะต้องไข้แผ่นหญ้าอย่างน้อยกี่แผ่น 6ซม. : สี่ 1. 50 แผ่น 2. 52 แผ่น 3. 54 แผ่น 4. 56 แผ่น 9. ท่าเรืออยู่ทางทิศเหนือของสถานีรถไฟ โรงพยาบาลอยู่ทางทิศตะวันออกของท่าเรือ บ้านของมินท์อยู่ ทางทิศใต้ของโรงพยาบาล ถ้าระยะทางจากท่าเรือถึงสถานีรถไฟเท่ากับท่าเรือถึงโรงพยาบาลและเท่ากับ บ้านถึงโรงพยาบาล บ้านของมินท์อยู่ทางทิศใดของท่าเรือ 1. ทิศตะวันออกเฉียงได้ 2. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 3. ทิศคะวันตกเฉียงใต้ 4. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อ๑.ม, ๕8. 10. ชาวสวนต้องการทํารั้วรอบสวนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 20 วา ยาว 32 วา และต้องการปักเสาให้มี ล อ 2 ะ, ส รระ: 2 ระยะห่างเท่าๆ กันตามแนวรั้ว โดยใช้ต้นเสาน้อยที่สุด จะต้องปักเสาห่างกันเท่าไรและจะต้องใช้ต้นเสา (ว ทั้งหมดกี่ต้น 1. 2 วา, 26ต้น 2. «4 วา, 13ต้น 3. 4 วา, 26ด้น ๕. 2วา,52ต้น 11. ร้านค้าลดราคาอาหารแซ่แข็งทุกชนิด 16% ถ้าแม่ซื้อเนื้อหมูแช่แข็ง 3 ถุง จ่ายเงินไป 504 บาท ร้านค้าติดราคา เนื้อหมูแช่แข็งไว้ถุงละกี่บาท 1. 100 บาท 2. 150 บาท 3. 200 บาท 4. 250 บาท 12. อัตราส่วนต่อไปนี้ ข้อใดเป็นเท็จ ไ. โก1วด ๓ 30:712 2 9:11 = 36:44 3 2611 = 52120 4. 8:10 = 80:10 13. เจนซื้อตู้เย็นมาจากร้านรุ่งเรือง ได้รับส่วนลด 1,999 บาท ต่อมาเจนขายให้ตั้ม 13,800 บาท ซึ่งทําให้ เจนขาดทุน ร้อยละ 8 ร้านรุ่งเรืองติดราคาตู้เย็นไว้กี่บาท 1. 15,350 บาท 2. 16,.450 บาท 3. 16,999 บาท 4. 18,359 บาท 14. ในเวลา 1 ชั่วโมง เครื่องจักร /, ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้ 183 ขชิ้น ซึ่งผลิตได้มากกว่าเครื่องจักร 8 33 ชิ้น เครื่องจักร / ผลิตขิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้คิดเป็นร้อยละเท่าใดของเครื่องจักร 8 1. ร้อยละ 102 2. ร้อยละ 112 3. ร้อยละ 122 4. ร้อยละ 132
21. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมประกอบด้วยรูปอะไรบ้าง ม รูปสามเหลี่ยม 4 รูป รูปสี่เหลี่ยม 1รูป 2. รูปสามเหลี่ยม 3 รูป รูปสี่เหลี่ยม 1 รูป 3. รูปสามเหลี่ยม 1รูป รูปสี่เหลี่ยม 2 รูป ส. รูปสามเหลี่ยม 2 รูป รูปสี่เหลี่ยม 3 รูป 22. โอเอซิสรูปทรงลูกบาศก์ยาวด้านละ 30 เซนติเมตร นํามาแบ่งเป็นก้อนเล็กๆ รูปทรงลูกบาศก์ ซึ่งยาว = 2๓ปั้. ด้านละ 5 เซนติเมตร จะได้โอเอซิสทั้งหมดกี่ก้อน 1 6 ก้อน 2. 95 ก้อน 3. 125ก้อน 4. 216ก้อน ณ- ฟั ซ๊ ก 23. คนงาน 9 คน สามารถขนดินเสร็จในเวลา 15 ชั่วโมง ถ้าต้องการให้เสร็จภายใน 5 ชั่วโมง จะต้องหา คนงานเพิ่มอีกกี่คน 1. 27คน 2 18 คน 3. 16 คน 4.12 คน 24. พี่เรียรขายนาฬิกาเรือนหนึ่งราคา 620 บาท ขาดทุน 20% ถ้าต้องการขายให้ได้กําไร 20% ส ซ ก พีเรียรต้องขายในราคาเท่าไร 1. 675 บาท 2 775 บาท 3. 840 บาท 4. 930 บาท ๑ ก" 9, เรเฟื่องจางขี้ก 25. จากแผนภูมิ ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง จํานวนนักเรียนทั้งหมด 420 คน ณ์ สอวลักบรณรักเสียนณี ส ศุณรณถีธส แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนที่เล่นกีฬาชนิดต่างๆ 9, เว๑ซี วซึ่. ก 1. จํานวนนักเรียนที่เล่นเทนนิสมี 42 คน 9, เอหไตนธ์เตไน โ, คร2, เช็คเสื่องจาจชื่เณ 2. จํานวนนักเรียนทีว่ายน่ามากกว่าจํานวนนักเรียนทีเล่น ฟุตบอล 42 คน 4, เจ็คเสีอเจางสื่ซ่ จ, เร 3. จํานวนนักเรียนที่เล่นบาสเกตบอลเป็น 2 เท่าของนักเรียน ฉี่๕. ๑ ทเลนเทนนส ว 0, เกชื่อเจงง์ซื่(1. 4. มุมที่จุดศูนย์กลางของจํานวนนักเรียนที่เล่นบาสเกตบอล กาง 62 องศา เล. ลลลล...ล:

Choosen As Best Answer

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!