คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ทำไงคะ

102 ซ่ ซึ่. - ใบงานที่ 6.2 เรื่อง ปริมาตรของปริขีม (2) ' ซ่ เณซ้ ซ่๑ ท ซ 'ฒญ่ ซึ่ ”- หน่วยที่ 1 พืนที่ผิวและปริมาตร แผนการจัดการเรียนรู้ที 6 เรือง ปริมาตรของปริชีม . ๑ ๕ ซ ซ่ 2 จ ซ่ รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อ-สกุล. .เลข จุดประสงค์การเรียนรู้ : นักเรียนสามารถหาปริมาตรของปริซีมได้ คําขี้แจง จากรูปที่กําหนดให้ต่อไปนี้ จงหาปริมาตรปริซีม (ข้อละ 5 คะแนน) เ@. ส., ส่.@อล้. 2 @ 1. จงหาปริมาตรของปริซีม ซึ่งมีพื้นที่ฐานเป็น 20 ตารางเซนติเมตร ความสูงเป็น 18 เซนติเมตร 2. ปริซีมสีเหลี่ยมคางหมู มีความสูง 30 เซนติเมตร ความยาวฐานคู่ขนานของปริซีมสีเหลี่ยมคางหมูเป็น 50 2 ธ กจ ญี่เจ.วี่ ส ธ เฉ. เฉส. เซนติเมตร และ 75 เซนติเมตร ตามลําดับ ความสูงของสีเหลี่ยมคางหมู่เป็น 15 เซนติเมตร ปริมาตรของปริขีม สีเหลี่ยมคางหมูเป็นเท่าไร 3. ถังนําทรงสีเหลี่ยมมุมฉากมีฐานยาวด้านละ 18 เซนติเมตร สูง 22 เซนติเมตร ถ้านิภาใส่นําในถังสูง 11 เซนติเมตร ปริมาตรของนําในถังเป็นเท่าใด

คำตอบ

ข้อ 1 ตอบ 360

ข้อ 2 ตอบ 28,125

ข้อ 3 ตอบ 3,564

ทุกข้อหน่วยเป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร นะครับ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!