คำตอบ

ชื่อ=ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส
แนวทางปฏิบัติ=พึงตั้งมั่นในจิตที่งดงาม คนที่มีจิตใจดีงาม มีการกระทำ และคำพูดที่ดี ด้วยการฝึกใจของเราให้มีความบริสุทธิ์ มีสติ และมีสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน คิดในสิ่งที่ดี ไม่คิดร้าย ไม่คิดอิจฉาริษยาคนอื่น เราหมั่นฝึกทำสมาธิจะทำให้ใจเราสงบ และมีสติ
การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยการประพฤติ 3 แนวทาง คือ
1. การเจริญสติ เป็นการฝึกสติให้เกิดกับตนเอง เพื่อป้องกันความผิดพลาด คนที่มีสติย่อมประสบผลสำเร็จในการทำงาน และการศึกษาเล่าเรียน
2. การสวดมนต์ เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้จิตมีสมาธิ ด้วยจิตที่สงบ และเพ่งต่อการภาวนา
3. การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เป็นการฝึกจิตให้ผ่องใสด้วยการฝึกสมาธิ เพื่อขัดเกลาจิตใจให้สงบนิ่ง และเกิดจิตที่บริสุทธิ์

Post A Comment

ชื่อ=ละเว้นความชั่ว
แนวทาง=ไม่ประพฤติในการลักขโมย ไม่ฉ้อโกงผู้อื่น ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่ยุแย่ให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ และพึงละเว้นจากการกระทำความชั่วทั้งปวง ทั้งทางกาย วาจา และใจ

st_qp

ไม่ทำความชั่วด้วยการประพฤติในเบญจศีล ศีล 5
1. เว้นฆ่าสัตว์
2. เว้นลักทรัพย์
3. เว้นประพฤติผิดในกาม
4. เว้นพูดปด
5. เว้นของเมา

Post A Comment

ชื่อหลักธรรม=ทำความดี
แนวทาง=การให้ทาน การรักษาศีล 5 การมีเมตตาจิตต่อเพื่อมนุษย์ และสรรพสัตว์ รวมถึงพึงประพฤติตามหลักธรรมอื่นอย่างเป็นนิจ
ผล=การกระทำที่ดีงาม เป็นบุญแก่ตัวเอง มีผลทำให้เกิดความสุขความสบายใจ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และผู้อื่น โดยพึงต้องหมั่นกระทำแต่ทำความดี ซึ่งเป็นการพัฒนาตนให้มีความประพฤติที่งดงาม เรียกว่า คุณธรรม และจริยธรรม ทำให้สังคมมีแต่คนดีมีความสงบสุข น่าอยู่

st_qp

การทำความดีที่ควรประพฤติคู่กันไปกับการรักษาเบญจศีล ดังนี้
– เมตตากรุณา
– สัมมาอาชีวะ
– กามสังวร (ความสำรวม และไม่ประพฤติผิดในกาม)
– สัจจะ
– สติสัมปชัญญะ
– เบญจธรรม
– หิริ โอตตัปปะ
– สังคหวัตถุ 4
– ฆราวาสธรรม 4
– กตัญญูกตเวที คือ รู้จักสงเคราะห์ต่อบิดา-มารดา และครู อาจารย์
– กตัญญู คือ สงเคราะห์ต่อญาติพี่น้อง

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!