วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคร้า ด่วนๆๆ ส่งเที่ยงนี้แล้ว รู้ข้อไหนบอกก่อนก็ได้

เรงดังทกาัมคี่องทีของวัอ ในจองเหตงดี่มีความหน | ไม่ ก, ปริมาณของเหลว า ข. ขนาดของวัตถุ ค. ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ ง. กวามหนึดของของเหลว|] . 3, เมื่อเคิดคลื่นระหว่างเรือทั้ง 2 ลํา ข้อใดถูกต้้อง(ศสวท,) ค. เรือแยกอยกจากคัน ย, เสื่อเข้าหากัน 7 ค, เรืออยู่นึ่ง ง, ผิดทุกข้อ แรงชนิดใดทําให้กระสุนที่พุ่งออกจากปากกระบอกปืน ตกสู่พื้น(สสวท ป ค, แรงจากไกปืน ข, แรงต้านอากาศ ง. ทุกแรงรวมกัน เง คําแพงยังอยู่กับที่ จงหาแรงปฏิกิริยาที่เกิดจากกําแพง(สหสง ย, นัอยกว่า 25 นิวตัน ค, 25 นิวตัน ง, มากกว่า 25 นิวคัน ภาพใดถูกต้อง(สพฐ.) รูปที่ | รูปที่2 ก, 1 และ 2 ขู, 2 และ 3 ค, 3 และ 4 ง, 1 และ 3
20 รูธีใดไม่สามารถลดแรงเสียดทาน(รพส์ “ ย. การใส่ลูกปืนระหว่างผิวสัมผัส , การใส่ล้อผิวสัมผัส ง | เสลัยบรัน ง. การลดน้าหนักที่กคลงบนผิวสัมตัส จ, การลตพื้นที่ผิวสัมผัศ 13. เมื่อดึงให้กล่องเคลื่อนที่ กล่องใดมีแรงเสียดทานสูงสุด(สพสั9 งย่อยขนาดเท่ากัน กระทําต่อบรลก้อนเดียวค้นจงหาว่าแร ' ล - ว ณ เรม ื้นกระเบื้อง จ. ทุกกล่องมีแรงเสียดทานเท่ากัน 14, มยเดอร์มีกําลังไฟฟ้า 1000 วัตต์ ถ้าต้องการยกกล่องให้สูงจากพื้น 20 เมตร ในเวลา 106 วินาที ต้องใช้แรงในการยคพืบเท่าไร(สพฐ.) งโลกกระทําเพียงแรงเดียว(ศพฐ จ, การส่งจรวดยื้นสู่อวกาศ. ก, 4000 นิวตัน ข. 2006 นิวตัน ง, การกระโดตรมกงทกหช่องวิ ค, 1000 นิวตัน ง. 400 นิวตัน ง อดตึก 15. เหตุใดเมื่อขว้างลูกบอลออกไปในแนวราบ ลูกบอลจึงเคลื่อนที่ด้วยวัถีโค้งตกลงพื้นในที่สุด | เมื่อปล่อยลูกเหล็กกลม 2 ลูก สิ่งมีนําหนักต่างกันลงจากหยคอย ก, เมื่อลูกบอลเคลื่อนที่ได้ระยะทางเพิ่มขึ้น แรงขว้างจะลดลง ตกถึงพื้นพร้อมกันหรือไม่ และลูกเหล็กจะกระทบพื้นด้วยยัตราถีว ย, พลังงานในลูกบยลลดลง เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานอย่างยื่น เกุญ ค, มีแรงใน้มถ่วงโลคกระทําต่อลูกบอลที่เคลื่อนที่ตลอดเวลา |หนักกว่า ถึงพื้นด้วยอัตราเร็วสูงกว่า ง, มีแรงด้านอากาศ ทําให้ความเร็วและความสูงของลูกบยลลดลง “พ ถึงพื้นด้วยอัตราเร็วสูงกว่า 16, ในการแข่งลากวัตถุซิ่งมีน้าหนักและมีขนาดเท่ากัน โดยนักกีฬาจาก 2 ทีม หากนักกีฬาจากทีนที่ (ลักหั้งคู่ ถึงพื้นด้วยอัตราเร็วเท่ากัน เต้ยงอยกแรงคนละ 400 นิวตัน วัตถุจึงเงิ่มเคลื่อนที่ เล นักคี| เกแรงอย่าจนัยย น ลูกเหล็กที่หนักกร่า สึงพื้นด้วยอัตราเร็วสูงกว่า กี่นิวตัน วัตถุจึงเริ่มเคลื่อนที่60.พ877 ขุกสุวาศาทัคา (ศสวท) ก. 500 นิวตัน 2 ใช้ส้อรคมีดอกยางลึก ย, 1000 นีวตัน 4. ใส่จารมบีที่ลูกปืนในล้อจักรยาน ต. 1500 นิวตัน ง. 2500 นิวตัน แ ง, 34

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!