คณิตศาสตร์

ช่วยหน่อยค่ะ

" ฮ่ จ ม ย ต ฑี่ค ทั้ กิจกรรมที่ 2 : ให้นักเรียนดูรายชื่อประเทศและอาณาจักรแล้วนําไปตอบคําถามที่กําหนดให้ พม่า เปอร์เซีย มอญ จีน 4ร่ ล้านช้าง ล้านนา มลายู ญีปุ่น โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส | อ7 = @ 1 ง 1 2 ๕7 1 .อาณาจักรที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิส่งพระราชธิดาไปพระราชทานแต่ถูกพม่าแย่งซิงตัวไป 2.ชาวต่างชาติในแถบเอเชียที่มีโอกาสเข้ารับราชการในราชสํานักอยุธยา 3.พระมหากษัตริย์อยุธยาถือธรรมเนียมในการนําเรือสินค้าไปถวายบรรณาการและทําถารค้าขายด้วย คือประเทศี.222222260600006065605กล : = ชี่, , จิ, น 4.ประเทศในภูมิภาคเอเชียทีเข้ามาเป็นทหารอาสาสมัยพระเจ้าทรงธรรม 1 1ไ10
5.มหาอํานาจตะวันตกที่เคยส่งเรือรบปิดทางเข้าออกด้านอ่าวไทยและยืดเรือสินค้าของไทยที่เดินทางกลับจาก ย ซ่=. การคาขายทจัน 6.ชาติตะวันตกชาติแรกที่เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา 7.ประเทศตะวันตกทีได้รับสิทธิพิเศษในการซือหนังสัตว์ คือประเทศ 8.บ้านเมืองทีเป็นเหตุให้กรุงศรีอยุธยาหําสงครามครั้งแรกกับพม่า คือ ซ่ 5. ซ่ ๐ อ ๑2 เซช่ ง ม 9.ประเทศทีเข้ามาเพื่อทําการค้าขายกับอยุธยาโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ศาสนา และอยุธยาต้องการให้เข้า มาเพื่อถ่วงดุลอํานาจกับฮอลันดา ร 5 เย ม 10.ชาติตะวันตกทีกรุงศรีอยุธยาแต่งตั้งคณะตฑูตเดินทางไปสานสัมพันธไมตรี | 0ถก5อแกน -เนองไห

คำตอบ