คณิตศาสตร์

ช่วย หน่อย ค่ะ ทำ ไม่ เป็น😢😢😢😢

. 3 ' 44อา 93 ลวดเส้นหนี่ ยาว 9ร เมตร ตัดเป็นเส้นยาวเท่า ๆ กันได้ 25 เส้น ลวดแต่ละเส้นยาวกี่เมตร : ส ด โณ าตรีเลี้ยงไก่ 360 ตัว เป็นไก่ตัวเมีย 5 ของจํานวบไก่ตี่,สั้ # 9. ช อ ของจํานวนไก่ที่เลี้ยงไว้ ชาตรีเลียงไก่ตัวเมียกี่ตัว 1 ธ ก 0 ส้. 4 วสวนปลูกต้นทุเรียนเป็นพื้นที่ * ของพื้นที่สว ต้นทเรื เร้ ชา ดู ร 3 นท์สวน ปลูกต้นทุเรียนหมอนทองเป็นพื้นที่ 8 ของ ส 4 าวสวบ|ลกณังเทเสี ศ ย 5 พื้นทีปตูกต้นทุเรียน ชาวส วนปลูกต้นทุเรียนหมอนทองเป็นพื้นที่เท่าใดของพื้นที่สวน ฯ ค เร ต้องการแบ่งเป็นแปลง แปลงละ 1 ไร วิมลแบ่งที่ดินได้กี่แปลง 4 โกมลมีนมสด ถึ่ว ลิตร นําไปบรรจุขวด ขวดละ 38. ลิตร ได้กี่ขวด 4 วันแรกศิริเพ็ญวิงออกกํ ลังกายได้ 5“ กิโลเมตร วันที่สองวิ่งได้ 1.1 ของระยะทางที่วิ่งได้ 5 ในวันแรก วันที่สองศิริเพ็ญวิ บวิงได้ระยะทางกี่กิโลเมตร 6 เฑชิดหรร่งใช้เง ซ้ ! 8 เร ๐. ไว ม ด. ส่ นุชท าขนมชนิดหนังเช้แป้ง 1 าวย ใช้นําตาล ธ์ ของจํานวนแป้งที่ใช้ นุชใช้น้าตาลทําขนมกี่ถ้วย ' 2 , หอยทากตัวหนงเ ที่ไป ปบนผนัง ชั่วโมงแรกได้ระยะ ะทาง 2 เมตร ชั่วโมงที่สองได้ระ ะยะทาง 12 5 % ' ชี๊ เมงที่สองหอยทา ากเคลื่อนที่ได้ระยะทางกี่เมตร ” ซา ะ7" 1 ของระยะทางที่ได้ในชั่ว ด ติ้มใช้แป้งข้าวเจ้าทําขนมชั้น 1 เว้า 5 ถุง และใช้ทําขนมกล้วยอีก * ของจํานวนแป้งที่ใช้ทําขนมชั้น ๓ |๓๐ ตื้มใช้แป้งข้าวเจ้าทําขนมกล้วยเท่า 022 96วัผูทิกเยน ด น 15 ร , 4, ฮ่. 2. ม้ ล ฐ่ เก 0 ผู้โดยสารชั้นประหยัด 12-= ของจํานวนที่นั่งสําหรับผู้โดยสารชั่นธุรกิจ เครื่องบินลํานีมีทีนังสําหรับ วู น 5 2 ง 4 9, สจ๑๑ร ผู้โดยสารชั้นประหยัดคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของจํานวนที่นั่งทั้งหมด ของจํานวนที่นั่งทั้งหมด เป็นที่นั่งสําหรับ เจ2

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ