คณิตศาสตร์

ใครสามารถทำโจทย์3ข้อนี้ได้บ้างครับ อยากทราบวิธีคิด #แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่มีผลต่างกำลังสอง ขอบคุณครับ

6-%6 เปฯ งศร ะ[|-% - มู[ภู- % 2 น 9ทะ.6- ,ะ6 แดณเแลบรย[ไบษห[ทษแล "91 1 0)=”โ-%6- # ล. ย(โย+3% )= ล์6+4%9+ % ณา. (9-% 7(โ+ม)=6-%@- ห าญ ซู ต์ณา18) = ห - % "1 %8[16พนคท6 นแพ๒

คำตอบ