ประวัติศาสตร์

1.การปฏิวัติ 2475 เกิดขึ้นในสมัยใด.
2.การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5มีลักษณะสำคัญอย่างไร.

คำตอบ