ภาษาไทย

ช่วยหน่อย

ะ๑๑ทฑี่สดเพื่| อบที่ถูกต้องที่สุดเพียง' คําชี้แจง เลือกคําตเ ง ร น์ข้ ายล: ๑. การเขียนถ่ายทอดเล่าประสบการณ์ข้อมูลรี การเขียนประเภทใด ก. การเขียนตามจินตนาการ ข. การเขียนอธิบายเหตุการณ์ ค. การเขียนรายงานเหตุการณ์ ง. การเขียนบรรยายประสบการณ์ ๒. การวางโครงเรื่องก่อนเขียนมีประโยชน์อย่างไร ก. เนื้อความน่าสนใจกว่าเดิม ข. จุดมุ่งหมายในการเขียนชัดเจน ค. การลําดับเรื่องเป็นไปอย่างมีระบบ ง. การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น ๓. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการใช้ภาษาเขียนที่ดี ก. ก่อให้เกิดจินตภาพ ข. สื่อความหมายชัดเจน ค. ใช้ภาษากํากวมวกวน ง. ใช้ถ้อยคําเหมาะสมกับระดับภาษา ๕. ระดับภาษาที่เหมาะสมในการเขียนบรรยายประสบการณ์คือระดับของภาษาใด ก. ภาษาระดับกึงทางการ ข. ภาษาระดับทางการ ค. ภาษาราชการ ง. ภาษาแบบเป็นกันเอง ยนเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความ ๕. การเขียนบรรยายเรืองประสบการณ์มีลักษณะสําคั(

คำตอบ