วิทยาศาสตร์

ช่วยหน่อยค่ะทำไม่ได้เลย

" รโยจุณตมี/ 87 6 ต่าหัน 849 29% จ = ๑ ซี.1. ๑ =ฆเจอ่ เล :::::::::า::า:า: 11 3ห90 ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๐๑๑๑๑๑๑ลล9๑ตลล9๑ค๑๑ลอ๑๑จอ9๑9๑ 0จขอจอรอจอลอออขออขอนกวลลลอ๑๑๑8๑4๑ @๑๑๑๑๑๑๓๑๕๑๑๑๑๑«๑๑๑๑๑๑๑๓๐๐๐๑๑๑๓. 014๑ต๑8ล๑๑๑๑๑8๑9๑๑๑ ๑9ขอล9อออณะลรลลอขอลจลดลอะซดอลณะอลลอดอลอรดเลองอลอออจอ9รล3 0: ๑๑๑๑๑๑๓๑๐94๓ โนน+ 11++>>2>-
ว ถ้าน้้า อุณหภูมิ 100 "ส จะมีอุณหภูมิเท่าไรโนองศา ๕ ท - 1 โ ๑๑๑๑4๓๑๑๓๑๑๐๑๑๑4๑๑๑๑๑๓๒๓๐๑๑๑๑๑๑๓ออจ๑๑9๑สจ๑ล๑๐๐๑๐ออณรจกจ96 อองจตจงอนมยงจจปจ4: อะ๑วอออ แอจองกจงคลีงจงกจสผูงดง๑แขน๕มอแววนอองจกนจะจอ9งสวปรรแลงบจรนจรมอรรร = 0 ๐8 ๑๓๑๐4๑9๑๑๐๐๑9๑๑๑9๑99994 ง

คำตอบ