วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ม.2 เรียนเรื่องอะไรบ้างค่ะ

คำตอบ

เทอมที่1
1.การจำแนกสาร
2.ปฏิกิริยาเคมี
3.ทรัพยากรธรณี
4.โลกของเรา
5.แรงในชีวิตประจำวันค่ะ
เทอมที่2.
1.อาหารกับการดำรงชีวิต
2.ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์
3.แสงค่ะ😊😊

Pichayapa_baitoey

ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น

Choosen As Best Answer

บทที่ 1 การจำแนกสาร
1.1 การแยกสารผสม
1.2 สารประกอบและธาตุ

บทที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
2.1 ปฏิกิริยาเคมี
2.2 อัตราการเกิดปฏิกิริยา
2.3 กฎทรงมวลของสาร
2.4 ประเภทของปฏิกิริยาเคมี
2.5 ปฏิกิริยาระหว่างกรด-เบส
2.6 การสึกกร่อนของโลหะ
2.7 การสึกกร่อนของวัสดุคาร์บอเนต
2.8 การเผาไหม้สารอินทรีย์

บทที่ 3 ทรัพยากรธรณี
3.1 ดิน
3.2 หิน
3.3 แร่
3.4 น้ำ

บทที่ 4 โลกของเรา
4.1 ส่วนประกอบของโลก
4.2 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

บทที่ 5 แรงในชีวิตประจำวัน
5.1 แรงที่กระทำต่อวัตถุ
5.2 ขนาดและทิศทางของแรง
5.3 ผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุเมื่อแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเท่ากับศูนย์
5.4 แรงโน้มถ่วงของโลก

บทที่ 6 อาหารกับการดำรงชีวิต
6.1 สารอาหาร
6.2 ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของอาหาร
6.3 การกินอาหารให้ถูกสัดส่วน
6.4 โทษของการขาดอาหาร
6.5 พลังงานจากสารอาหารกับกิจกรรมต่างๆ
6.6 สิ่งเป็นพิษในอาหาร

บทที่ 7 ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์
7.1 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์
7.2 ชีวิตสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพ

บทที่ 8 แสง
8.1 การสะท้อนของแสง และการเกิดภาพจากกระจกเงา
8.2 การหักเหของแสง
8.3 เลนส์ และการเกิดภาพ
8.4 ทัศนอุปการณ์
8.5 ความสว่างและการมองเห็น
8.6 เทคโนโลยีเกี่ยวกับแสง

Pichayapa_baitoey

ขอบคุณค่ะ

TB

ยินดีค่ะ

แสดงความคิดเห็น