นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย

[กฎหมายมหาชน] ช่วยตอบคำถามต่อไปนี้หน่อยค่ะ

คําสัง: จ้อสอบอัตนัยงํานวน 3 ข้อ ข้อละ 10 คะยนน จงทําทุกข้อ จ้อ ! จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง “กฎหมายเยกชน* กับ "กฎหมายมหาชน” และ จงอธิบายว่าเหตุใด จึงมิความจําเป็นต้องแบ่งแยกกฎหมายทั้งสองประเภทออกจากกัน จ้อ 2 จงอธิบายการเกิดขึ้นของรัฐโดยอาศัยทฤษฎีที่ได้ศึกษาบา พร้อบกับอธิบายความสัมพันธ์ระพว่าง ฯรัฐ” กับ "กฎหมายมหาชน” จ้อ 3 นิสิตเห็นด้วยหรือไม่กับคํากล่าวที่ว่า “รัฐมิสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แม้ไม่มึกฎหมาย นาคราไดบัญญัติรับรองไว้ก็ดาม" จงวิเคราะห์และให้เหตุผลประกอบ
1 % เ= มจยเลอก เลรร25! จงอธิบายความแตกต่างระ' ห = ฒ แล “กฎหมายเอกชน" กับ “กฎหมายมหาชน”(เ0 คะน็ญี “ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ” ท่านเข้าใจว่าอย่างไร และการที่3 น ะบบกฎหมายไทยไม่ขอมรับว่ารัฐเป็นนิติ บุคคลจะทําให้เกิดผลอย่างไร จงอธิบาย (15 คะแนน) ตามที่ศาลอาญาได้มีคําพิพากษาจําคุกกรรมการการเลือกตั้ง 3 ท่าน เป็นเวลา 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา และ ตัดสิทธิการเลือกตั้ง 10 ป กรณีดําเนินการ จัดการเลือกตั้งในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เื้อ ประโยชน์ต่อพรรคการเมืองบางพรงค ซึ่งถือว่าเป็นการกระทําความผิตต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ความผิดต่อ พระราชบัญญัติประกอบรัง ฐขรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนร าษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ทําให้ทั้ง 3 คนต้องพ้นสภาพเพราะขาดกุณสมบัติการเป็น กกต. และส่งผลไห้ต้องมิการสรรหา กกค. ชุดใหม่โดยวุฒิสภา นอกจากนี้ในระหว่างการพิจารณาคดิของศาล ปรากว่านายชูวิทย์ได้นําจ้าวกัดและ โอเลี้ยงเข้าบาในศาลโดยให้สัมภาษณ์ว่าจะนํามาให้ 3 กฤต, พร้อมกับไปพุดคุยกับคู้ชุมนุมในบริเวณศาล. ทําให้ในเวลาต่อมาศาลได้เรียกนายชูวิทย์มาได่สวนในข้อหาละเมิดอํานาจศาล จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ขอให้นิสิตวิเคราะห์ว่า (3.1) การกระทําของกรงมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้ง (ม การพิพากษาคดีของศาลอาญา (4.2) การสรรหา กกค. ชุดใหม่โดยวุฒิสภา (ม0 การกระทําของนายชุวิทย์
กฎหมายมหาชน กฎหมาย นิติศาสตร์
PromotionBanner

คำตอบ

กฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายระหว่างรัฐกับรัฐ รัฐกับเอกชน ส่วนกฎหมาย เอกชนเป็นกฎหมายระหว่างเอกชนกับเอกชนแตกต่างกันในเรื่องคู่สัญญา
ถ้าเป็นรัฐกับรัฐ รัฐกับเอกชน คือกฎหมายมหาชน
ถ้าเป็นเอกชนกับเอกชน คือกฎหมายเอกชน

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉