คอมพิวเตอร์

ช่วยหน่อยค่ะ ไม่รู้จริงๆ
ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี โดยใช้คำสั่งวนซ้ำ คำสั่งใดคำสั่งหนึ่ง ได้แก่ for,while และ do while โดยที่โปรแกรมจะต้องรับข้อมูลคะแนนสอบของนักเรียน 5 คน แล้วคำนวณหาคะแนนเฉลี่ย

ภาษาซี

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ