คอมพิวเตอร์
มัธยมต้น

ทำยังไงคะ พรุ่งนี้ต้องส่งแล้ว😥🤞

ปรีชาต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม ซึ่งมีส่วนฐานเท่ากับ 5 และส่วนสูงเท่ากับ 4 โดย ให้นักเรียนกำหนดตัวแปรที่จะใช้ในการเก็บส่วนฐาน ส่วนสูง และพื้นที่ที่ค้านวณได้ตามความเหมาะสม จากนั้นให้ ตรวจสอบผลลัพธ์ และให้บันทึกไฟล์เก็บไว้ในชื่อ Triangle คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามจากสถานการณ์ที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง ใบงานที่ 2.4.1 เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน สถานการณ์ :
ใบงานที่ 2.5.2 เรื่อง การใช้รหัสรูปแบบข้อมูลร่วมกับฟังก์ชัน print( ) ุขนจึง ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนโดยใช้รหัสรูปแบบข้อมูลร่วมกับฟังก์ชัน print( ) ตามข้อมูลที่ กำหนดให้ ดังนี้ 1) ประกวศตัวแปรเด็บชื่อ และดัวแปรเก็บนามสกุลของนักเรียน 2) ประกาศตัวแปรเก็บคะแนนสอบกลางภาค 32.5 และคะแนนสอบปลายภาค 35 3) หาผลรวมของคะแนนสอบกลางภาคกับปลายภาค 4) หาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบกลางภาคกับปลายภาค 5) แสดงผลชื่อ นามสกุล คะแนนรวม และคะแนนเฉลี่ยที่ได้
ใบงานที่ 2.5 3 เรื่อง การใช้งานฟังก์ชันคำสั่งรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมภาษาไพหอนโดยใช้ฟังก์ชัน nputt ) ร่วมกับรหัสควบคุมข้อมูล ตามข้อมูลที่กำหนดให้ ดังนี้ 1) รับซื่อของลูกค้าทางแป้นพิมพ์ 2) รับชื่อสินค้าทางแป้นพิมพ์ 3) รับราคาสินค้าทางแป้นพิมพ์ 4) คำนวณหวุ Vat 7% ของราคาสินค้า 5) คำนวณหาราคารวมของสินค้า 6) แสดงข้อมูลทั้งหมดออกทางจอภาพ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉