วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับไม่เข้าใจเรื่องนี้เลย

19) ใช้น้ำเย็น 200 กรัม อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ผสมกับน้ำร้อน 90 องศาเซลเซียส แล้วได้น้ำอุณหภูมิผสม เท่ากับ 50 องศาเซลเซียส จงหามวลของน้ำร้อนที่ใช้ในการผสมครั้งนี้ กำหนดให้ C = 1 cals °C) ตอบ 20) ใช้น้ำแข็ง 25 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ผสมกับน้ำมวล 50 กรัม อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส จงหา อุณหภูมิผสมของน้ำ (กำหนดให้ น้ำแข็ง = 0.5 cal/g °C, C = 1 calg °C, หลอมของน้ำ = 80 cals) ตอบ 21) การถ่ายโอนความร้อน หมายถึง ตอบ 22) การนําความร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่าง ตอบ 23) การพาความร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่าง ตอบ 24) การแผ่รังสีความร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่าง ตอบ 25) เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในอาคาร เพราะเหตุใดผู้ประสบภัยจึงต้องหมอบและคลานต่ำถึงจะปลอดภัย ตอบ
ในการทำให้ทองคำ 2.5 กิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 1,063 องศาเซลเซียส เปลี่ยน สถานะจากของแข็งเป็นของเหลว (กำหนดให้ หลอมของทอง = 64.5 kJ/kg) 14) ต้องใช้ปริมาณความร้อนกี่กิโลจูล ตอบ 15) จากแผนภาพ สาร A 50 กรัม และสาร B 30 กรัม ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสเท่ากัน ปริมาณความร้อนที่ ทำให้สารทั้งสองมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 100 องศาเซลเซียส จะมีค่าเท่ากันหรือไม่ อย่างไร กําหนดให้ CTA = 0.3 calg °C CansB=0.2 cal/g °C สาร A 50 g 10 °C สาร B 30 g 10 °C Q₁ น้ำแข็ง 5 g 0 °C QR น้ำ 5 3 100 °C สาร A 50 g 100 °C 16) จากแผนภาพ ในการทำให้น้ำแข็งมวล 5 กรัม ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส หลอมเหลวจนกลายเป็นน้ำทั้งหมด ปริมาณความร้อนที่ใช้จะเท่ากับ การทำให้น้ำมวล 5 กรัม ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส กลายเป็นไอน้ำทั้งหมด หรือไม่ อย่างไร กำหนดให้ หลอมของน้ำ = 80 cal/g Llevon = 540 cal/g Q₁ สาร B 30 g 100 °C Q₂ น้ำ 5 g 0 °C ตอบ ไอน้ำ 5 รู 100 °C ตอบ 17) ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาร ตอบ 18) ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร ตอบ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉