วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ใครก็ได้ย่อให้ผมหน่อยครับ🥺

ออร์แกเนลล์ที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีหลายชนิด เช่น วิทยาศาสตร์ Science H.1 H1 85 * ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) เป็นแหล่งผลิตพลังงานให้เซลล์ โดยสลายสารอาหารที่เซลล์ได้ รับมาให้เป็นพลังงานไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์ ** ไรโบโซม (Ribosome) เป็นแหล่งสร้างโปรตีน * กอลจิ คอมเพลกซ์ (Golgi complex) เป็นแหล่งรวบรวม บรรจุ และขนส่งสารต่าง ๆ * ไลโซโซม (Lysosome) เป็นออร์แกเนลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์สัตว์ ทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งเอนไซม์ ที่มีสมบัติในการย่อยสลาย * เซนทริโอล (Centriole) เป็นออร์แกเนลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์สัตว์ ช่วยในการเคลื่อนที่ของ โครโมโซมและแยกโครมาทิดแต่ละคู่ออกจากกันขณะเซลล์แบ่งตัว 2 * คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) เป็น ออร์แกเนลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์พืช พบในไซโทพลาซึม ของเซลล์พืชบางชนิด มีลักษณะเป็นเม็ดกลมรีสีเขียว มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น โดยเยื่อชั้นนอกทำหน้าที่ควบคุมโมเลกุล ของสารที่ผ่านเข้าออก ชั้นในมีโครงสร้างคล้ายถุงแบน ๆ เรียงซ้อนกัน ภายในมีสารสีเขียวที่เรียกว่า คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับพลังงานแสงและ มีของเหลวที่ประกอบด้วยเอนไซม์หลายชนิดที่ใช้ในการ สร้างอาหารของพืช มีหน้าที่รับพลังงานแสงเพื่อใช้ใน กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ถุงบรรจุคลอโรฟิลล์ เยื่อหุ้ม 2 ชั้น - โครงสร้างและส่วนประกอบของคลอโรพลาสต์ ๆ * แวคิวโอล (Vacuole) มีลักษณะเป็นถุง เยื่อหุ้มชั้นเดียว มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ในเซลล์พืชมี แซบแวคิวโอล (Sap vacuole) ทำหน้าที่สะสมน้ำและสารอื่น ๆ ทั้งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ เช่น กรดอะมิโน น้ำตาล แร่ธาตุ สารพิษ รวมทั้งของเสียต่าง ๆ ซึ่งเซลล์พืชจะเก็บไว้ในรูปผลึก พืชที่มีอายุน้อยจะมี แวคิวโอลขนาดเล็กจำนวนมาก เมื่อพืชอายุมากขึ้นแวคิวโอลเหล่านี้จะรวมเป็นถุงเดียวกัน ทำให้ขนาดใหญ่ขึ้น ในเซลล์สัตว์ แวคิวโอลมีขนาดเล็กกว่าและมีจำนวนมากกว่าในเซลล์พืชทำหน้าที่เก็บสะสมอาหารและน้ำ เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาว มี ฟูดแวคิวโอล (Food vacuole) ทำหน้าที่บรรจุอาหารที่รับมาจากภายนอกเซลล์เพื่อย่อย สลายภายในเซลล์ ในเซลล์สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามีเซียม มี คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล (Contractile vacuole) ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำและของเสียภายในเซลล์ คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล ผนังเซลล์ นิวเคลียส ไซโทพลาซึม - เยื่อหุ้มเซลล์ - พารามีเซียม แซบแวคิวโอล
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉