ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ข้อ 5.2 ทำยังไงคะ

4. 5. DNA สายหนึ่งมีลำดับเบส ดังนี้ 3' CTATACCAGCGACTCGGGATGTAGCTACAGATCATTTTGATGTGG 5' จงตอบคําถามต่อไปนี้ 4.1 โคตอนของ RNA และแอนติโคดอนของ RNA มีลำดับอย่างไร (พิจารณารหัสเริ่มต้น) 4.2 หากนับจากรหัสเริ่มต้น พอลิเพปไทด์สายนี้มีกรดอะมิโนตัว และมีลำดับเบสอย่างไร 4.3 หากการสังเคราะห์โปรตีนนี้เกิดขึ้นในแบคทีเรีย การถอดรหัสและแปลรหัสจะเกิดขึ้น ที่บริเวณใดของเซลล์ เพราะเหตุใด DNA สายหนึ่งมีลำดับเบส ดังนี้ 3' TACCAGTTCAGCAAAAGCCCTATGTAGCTA 5' 5.1 หากมีการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ในตำแหน่งที่ 19 จาก C เป็น T (จากปลาย 3') จะเกิดการกลายประเภทใด และมีลักษณะอย่างไร เกิดการกลายพันธุ์แบบแทนที่ด้วยเบส เกิด MAARNA ann GGA WLi AGA witziño no0022 Triniziano Dann Gly ni Arg 5.2 หากมีการเพิ่มขึ้นของลำดับนิวคลีโอไทด์ C ในตำแหน่งที่ 5 (จากปลาย 3) จะเกิด การกลายประเภทใด และมีลักษณะอย่างไร (พิจารณารหัสเริ่มต้น) ยีนและโครโมโซม 47

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉