ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ทั้ง2หน้านี้ตอบข้อไรบ้างคะ

12. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ f.e กีฬา นิมิต ปัจฉิม นิพพาน 13. ข้อความตอนใดมีคำยืมภาษาต่างประเทศน้อยที่สุด 2. เมื่อพูดกับบุคคลอื่นเรายกย่อง ข. ต้องเลือกใช้คำพูดที่สุภาพแสดงว่าให้เกียรติ ค. เมื่อพูดกับผู้ที่มีฐานะทางสังคมเท่า ๆ กัน ง. อาจใช้คำแสดงความเป็นกันเองได้ 14. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ อมตะ ข. ภักดี ค. พิสดาร ง. ถาวร วัตถุ มัธยม ชีวิต โอรส สตรี ธัญบุรี นิตยสาร ก. บรม เปรต ข. คณะ จักร ค. วิถี ปัทมา ส. ปฐม บงกช อนันต์ 15. ศิลาจารึก หลักที่ 1 ด้านที่ 1 มีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องใด ก. การปกครอง ข. สภาพบ้านเมือง ค. การประดิษฐ์อักษรไทย 3. พระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหง 16. ข้อใดเป็นความมุ่งหมายการแต่งตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ก. เพื่อยกย่องนางนพมาศ ข. เพื่อเล่าประวัตินางนพมาศ ค. เพื่อยอพระเกียรติพระร่วงเจ้า ง. เพื่อกล่าวถึงวัฒนธรรมด้านประเพณีที่ปฏิบัติกันในสมัย ก. ลายจารึก ค. ศิลาจารึก สุโขทัย 17. ข้อใดเป็นสาเหตุให้วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นไม่ค่อย เจริญรุ่งเรือง ก. บ้านเมืองไร้วีนักปราชญ์ ข. พระมหากษัตริย์ไม่ทรงสนับสนุน ค. มีวรรณคดีเก่าตกทอดมามากมาย 4. บ้านเมืองเกิดศึกสงครามบ่อยครั้ง 18. อักษรไทยที่พ่อขุนรามคำแหงทรงคิดประดิษฐ์เรียกว่าอะไร ข. ลายสือไท ง. จารึกไท 19. ลิลิตโองการแข่งเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ก. พิธีธงชัยเฉลิมพล ข. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ค. พิธีสวนสนามของทหาร ศ.พี 1. พิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา 20. เนื้อเรื่องของลิลิตยวนพ่ายกล่าวถึงสงครามระหว่างชาติใด ก. ไทย - พม่า ค. ล้านนา - ขอม 21. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของวรรณคดีสมัยสุโขทัย ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศตะวันตก ข. ไทย - เขมร ไทย – ล้านนา ศ. ได้ ข. เป็นวรรณคดีประยุกต์ไม่ได้มุ่งความบันเทิง ค. บรรยายสภาพบ้านเมือง วัฒนธรรมสังคม ง. มีคำไทยโบราณ บาลีสันสกฤตและเขมรปะปนอยู่มาก 22. คําใดรับอิทธิพลมาจากภาษาเขมร กบรรทม ค. กายกรรม ข. กาลเวลา ง. พรรคพวก
แบบทดสอบ 1. รายงานทางวิชาการส่วนใดที่ใช้ภาษาไม่เหมาะสม (1) พริกเป็นสมุนไพรที่คนไทยทุกคนรู้จักดี / (2) นักวิจัย พบว่าพริกมีสารแคปไซซินสูง สารนี้มีฤทธิ์ในการลด รลดความ โดยเร็วที่สุด เจ็บปวด / (3) และช่วยระบบการย่อยและการไหลเวียนของ โลหิต ป้องกันโรคหัวใจ โรคมะเร็ง / (4) ตอนหลังนักวิจัยก็พบอีก ว่า สารตัวนี้มีผลในเรื่องเพิ่มการเผาผลาญไขมัน ทำให้ช่วยลด น้ำหนักตัวได้ด้วย ข. ผู้ที่เจ็บไข้ตอนกลางคืนมักพบเจอปัญหาเพราะไม่มีแพทย์ เฉพาะทางคอยตรวจรักษา ค. หากผู้ป่วยไปโรงพยาบาลหลังสองทุ่มไปแล้ว จะได้พบแต่ แพทย์เวรซึ่งส่วนใหญ่เป็นแพทย์ทั่ว ๆ ไป ก. ส่วนที่ 1 ข. ส่วนที่ 2 ค. ส่วนที่ 3 ง. ส่วนที่ 4 4. โรงพยาบาลเปิด ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน เพื่อตรวจ รักษาผู้ป่วยนอกจนถึงเวลา 24.00 น. 2. การใช้ภาษาในข้อใดไม่เหมาะสมสำหรับการเขียนรายงานเชิง 6. ข้อความต่อไปนี้มีคำที่มาจากภาษาต่างประเทศที่ภาษา วิชาการ ก. คำว่า ชิดภพ เป็นคำนามในภาษาบาลี เป็นศัพท์สำคัญทั้ง ในหลักพุทธธรรมและในวัฒนธรรมไทย 3. โครงเรื่องที่ดีมีลักษณะอย่างไร 5. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงาน ก. เวลาไม่สบายกะทันหันขึ้นมา ผู้ป่วยต้องไปพบแพทย์ ข. 3 ภาษา ง. 5 ภาษา ข. ไสยศาสตร์ คือวิชาและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจ ลึกลับในธรรมชาติ เพื่อประโยชน์และโทษของผู้เกี่ยวข้อง 7. สํานวนไทยในข้อใดไม่มีคํายืมภาษาเขมร ก. มาเหนือเมฆ ข. โปรดสัตว์ได้บาป ค. ดอกไม้สดเป็นนักเขียนที่เกิดในตระกูลผู้ลากมากดี จึงมี ความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในแวดวงนี้ดี ค. ลูบหน้าปะจมูก ง. ไม่พ้นขวดอลู ง. วิถีชีวิตชาวบ้านผู้พันใกล้ชิดกับวิธีการผลิตและธรรมชาติ 8. ข้อใดไม่มีคำยืมภาษาบาลีสันสกฤต การเกษตรกรรมทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าตนต้องพึ่งธรรมชาติ 1) วันจะจรจากน้องสิบสอง 2) พอจวนย่ำรุ่งเร่งออกจากท่า 3) รําลึกถึงดวงจันทร์ครรไลลา ก. เรียงลำดับความคิดตามลำดับขั้นตอน ข. ขอบข่ายโครงเรื่องจะต้องซับซ้อนตามเนื้อเรื่อง ค. แนวคิดควรมีหลายแนวคิดเพื่อความหลากหลายของเนื้อ “อันสุริยวงศ์เทวัญอสัญทยา เรืองเดชเดชาชาญสนาม ทั้งไพรีก็ชำนาญการสงคราม ลือนามในชวาระอาฤทธิ์ ก. 2 ภาษา ค. 4 ภาษา 4 4) พิงตาแลแลตามแพราย ก. ข้อ 1 และ 2 เรื่อง ค. ข้อ 2 และ 4 ง. เขียนแนวคิดอย่างละเอียดเพื่อความสมบูรณ์ของโครงเรื่อง 9. ข้อใดเป็นคำบาลีทุกคำ 4. ข้อใดใช้ภาษาในงานเขียนเชิงวิชาการได้เหมาะสมที่สุด ก. ธัญพืช ก. หากเหตุการณ์ยังเป็นอย่างนี้ แน่นอนว่าผู้ใหญ่ก็ย่อม ข. ปฏิภาณ คัดค้าน ค. มัชฌิมา ข. สังคมจะพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วม ใจของประชาชน ง. บุคคลวัต ค. ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต่างก็มีบทบาทในการพัฒนา สังคมได้เสมอ ง. คงไม่ใช่เรื่องของรัฐที่จะออกกฎหมายบังคับให้ชาวบ้าน 11. ภาษาไทยรับคำจากภาษาเขมรมาใช้ในข้อใดมากที่สุด เลิกรักษาป่าชุมชน ข. คำทับศัพท์ ง. บทสวดมนต์ ข. ข้อ 1 และ 3 ง. ข้อ 3 และ 4 ลาสิกขา อสงไขย ก. คําสแลง ค. คําราชาศัพท์ อยุธยา อุจจาระ ปัสสาวะ อัตลักษณ์ ศตวรรษ บิณฑบาต 10. ข้อใดไม่มีศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤต ก. ด้วยกำลังพลเข้มแข็ง ข. เราจะตัดศึกใหญ่ให้ย่อย่น ค. แม้นไพรหนีมือกลางแปลง ง. เห็นหักได้ไม่แคลงวิญญาณ์
ไทย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉