ภาษาไทย
มัธยมปลาย

🙏🏻

ตอนที่ ๑ คำชี้แจง ให้นักเรียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง คำนมัสการคุณานุคุณไม่ได้กล่าวถึงพระคุณของบุคคลใด ล. แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ G ก. พ่อ ค. ญาติผู้ใหญ่ จ. พระสงฆ์ 6. ข้อใดเป็นผลงานของพระยาศรีสุนทรโวหาร ๑๘ ก. สัตวาภิธาน ข. อิลราชคำฉันท์ ค. มัทนะพาธา ง. กาพย์พระไชยสุริยา จ. แบบเรียนเร็ว ก. ละมั่งพรั่งดงกว้าง รูปร่างกวางโอ่โถง ข. ร้องร่อนวะว่อนเชย เกลือกบุษบากร ค. ไรน้อยรอยระเรียบ ริมเกล้าเพราสองแถว ง. แสงทองเรืองรองราง รุ่งแล้วแก้วกัลยา จ. นกกดอดทนสู้ งูโพนพังพานหวัง ข้อใดเป็นคำประพันธ์ชนิดเดียวกับคำประพันธ์ที่ใช้แต่งนมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจริยคุณ เขาสองข้างกางโจงโครง ฝีเท้าวิ่งยิ่งกว่ากวาง รสเรณูกำจร ระกะกลีบกระหึ่มเสียง เป็นระเบียบเทียบตามแนว ปีกผมมวยรวยไรนาง ขึ้นกระจ่างสว่างเวหา สุดเสนหาไม่มาเลย พบงูเห่าเอาปีกบัง จะบบตอดบรอดเลย ข. แม่ ง. ครู (น้อย อาจารยางกูร) ก. ให้ความรู้ ข. ให้ความช่วยเหลือ ค. มีความรักและเอ็นดู ง. มีความกรุณา จ. มีความบริสุทธิ์ใจ ข้อใดไม่ใช่พระคุณของครูที่กล่าวไว้ในนมัสการอาจริยคุณ คํา ก. ข. ค. ง. คำ ก ข ค ง a
จริยคุณ คำประพันธ์ในข้อใดปรากฏการเล่นเสียงภายในวรรคเฉพาะการเล่นเสียงสัมผัสสระ ผดุงจวบเจริญวัย บ ปาราศนราไกล ก. ผู้กอบกูลพูน ข. ฟูมฟักทะนุถนอม ค. ตรากทนระคนทุกข์ ง. ปกป้องซึ่งอันตราย จ. แท้บูชไนยอัน คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดไม่ใช่คำลหุ ก. ปกป้องซึ่งอันตราย ข. ใหญ่พื้นพสุนธรา ค. โอบเอื้อและเจือจุน ควรนึกและตรึกใน จ. ยัง บทราบก็ได้ทราบ จนได้รอดเป็นกายา ก็ บ เทียบ บ เทียมกัน อนุสาสน์ทุกสิ่งสรรพ์ จิตน้อมนิยมชม ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน ง. “คุณส่วนนี้ควรนับถือว่าเลิศ ณ แดนไตร” ข้อใดไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคำที่ขีดเส้นใต้ ก. แดนมนุษย์ ค. แดนนรก จ. แดนหิมพานต์ ถนอมเลี้ยง ๆ รู้วาย จนได้รอดเป็นทายา อุดมเลิศประเสริฐคุณ ข. แดนสวรรค์ ง. แคนบาคาล ข้อใดปรากฏศิลปะการประพันธ์เหมือนคำประพันธ์ที่ขีดเส้นใต้ ก็ บ เทียบ บ เทียมกัน “ใหญ่พื้นพสุนธรา ก. ฟูมฟักทะนุถนอม ข. เปรียบหนักชนกคุณ ค. แสนยากเท่าไรไร ง. ขจัดเขลาบรรเทาโม - หะจิตมืดที่งุนงม ก็สว่างกระจ่างใจ จ. กังขา ณ อารมณ์ คำประพันธ์ในข้อใดใช้ความเปรียบ ก. เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์ ข. โอบเอื้อและเจือจุน ค. กังขา ณ อารมณ์ ง. เปรียบหนักชนกคุณ จ. แสนยากเท่าไรไร บ บำราศนราไกล ชนนี้คือภูผา บ คิดยากลำบากกาย ให้ฉลาดและแหลมคม อนุสาสน์ทุกสิ่งสรรพ์ ก็สว่างกระจ่างใจ ชนนีคือภูผา บ คิดยากลําบากกาย คำประพันธ์ในข้อใดหมายถึงบุคคลต่างจากข้ออื่น ก. ฟูมฟักทะนุถนอม ค. ถนอมเลี้ยง ๆ รู้วาย จ. จนได้รอดเป็นกายา ข. ตรากทนระคนทุกข์ ง. ปกป้องซึ่งอันตราย
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉