ชีววิทยา
มัธยมปลาย

วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

J ใบงานที่ 18 เรื่องหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีการแผ่ขยายของพันมหาสมุ – ชั้น 23.2 ม.6/2อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ทวีปเอเชีย ตอบ ทวีปออสเตรเลีย I ทวีปอเมริกาเหนือ อายุ 0 - 1.6 ล้านปี อายุ 1.6 - 5 ล้านปี 0 อายุ 5 - 24 ล้านปี - อายุ 24 - 37 ล้านปี อายุ 37 - 58 ล้านปี 612 ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปยุโรป CSS- ทวีปแอฟริกา 0 อายุ 58 - 66 ล้านปี 0 อายุ 66 - 88 ล้านปี อายุ 88 - 118 ล้านปี 144 ล้าน อายุ 118 อายุ 144 - 161 ล้าน : https://www.aungsana.com/lesson/lesson-2/ ใบงานที่ 1 ม.6/3 ระบุสาเหตุ และอธิบายรูปแ อย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำหรือ 1. เมื่อเปรียบเทียบขนาด ตำแหน่ง และการวางตัวของทวีปในแผนที่โลกในอดีตกับแผนที่โลกในปัจจุบันมีความ อย่างไร ตอบ ษฎีการแปรสัณฐานของแ มหาการ พ. 2. กระบวนการใดบ้างที่เกิดขึ้นในบริเวณรอยแยกกลางมหาสมุทร ตอบ อยู่ ๆ กระบวนการ 2. กา 999 เขา กลางมหาสมท 0, 150 1,900 น. 3. หินที่พบบนพื้นมหาสมุทรเป็นหินชนิดใด และอายุของหินแต่ละบริเวณเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ที่มา : https จรการพาความร้อน คือ ปแบบการเคลื่อนที่ของ 4. ตามทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร (sea-floor spreading theory) กล่าวว่าอย่างไร ตอบ ได้ออกมาเหตุที่ทำให้ผิว เคลื่อนยก อสมท (ถึงอาการ หลายสาขา ฟอกโลก ทำให้เปรอกโลก การใช้งาน เหลว มาหมุทร ภาพ 5. บุคคลที่กล่าวถึงทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร (sea-floor spreading theory) ตอบ 6. อายุของหินบริเวณพื้นมหาสมุทรพบว่า หินบะซอลต์มีลักษณะอย่างไร ตอบ ผ่นธรณีเคลื่อนที่ออก แผ่นธรณีเคลื่อน ผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่
แผ่ขยายของพื้นมหาสมุทร ธรณี าน บ้านบึ านบึ son-2/ ทวีปยุโรป - ..เลขที่ ที่โลกในปัจจุบันมีความแตก งานการ 2. การน นอย่างไร ใบงานที่ 19 เรื่องการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 3.2 ม.6/3 ระบุสาเหตุ และอธิบายรูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี พร้อม ตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง วงจรการพาความร้อน คือ มถึงอาการระยะ 22 960 มา จาก แผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากัน (Convergent boundary) แต่ละหมายเลขบ่งบอกถึงอะไร 1 2... 3. แผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านกัน (Transform boundary) เกิดขึ้นอย่างไร ตอบ 4.. 5... 6. 7. 8. :https://www.geothai.net/plate-tectonics/ กาง ทฤษฎีการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี (Plate Tectonics) คือ ให้ขาย : กำเนิดของแผ่นดิน มหาดไทย กระทงที่ 10 กม อยู่ในหินขนา รูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีมี 3 รูปแบบ ได้แก่ แผ่นธรณีเคลื่อนที่ออกจากกัน (Divergent boundary) มีด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่ 9 เลขที่ 7 มีด้วยกัน 3 รูปแบบ ได้แก่
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉