วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย

มีใครพอทำได้มั้ยครับ

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 1-1 กำหนดให้โคมไฟมีน้ำหนัก 220 N ถูกแขวนโดยเส้นลวด 3 เส้น ซึ่งเชื่อมต่อกันโดยใช้แหวนที่จุด A ดังที่แสดงในรูป ที่ Prob. 1-1 จงหาค่ามุม 6 ที่ทำให้หน่วยแรงตั้งฉากเฉลี่ย (average normal stress) ในเส้นลวด AC เป็นสองเท่าของ หน่วยแรงตั้งฉากเฉลี่ยในเส้นลวด AD และจงหาค่าหน่วยแรงตั้งฉากเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในเส้นลวดทั้งสอง 6.3 mm 1.20 m 0.90 m P V A รูปที่ Prob. 1-1 1-2 กำหนดให้โครงข้อหมุน (truss) มีลักษณะดังที่แสดงในรูปที่ Prob. 1-2 จงหาหน่วยแรงตั้งฉากเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วน ต่างๆ ของโครงข้อหมุนพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นหน่วยแรงดึงหรือหน่วยแรงกดอัด เมื่อโครงข้อหมุนมีพื้นที่หน้าตัดดังต่อไปนี้ AAR = 960 mm², ABC = 516 mm², ua AAC AB = 385 mm² 1.20 m 0.90 m รูปที่ Prob. 1-2 E 45° B 8.9 mm 7.6 mm 1-3 ชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงข้อหมุน ดังที่แสดงในรูปที่ Prob. 1-3 มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ 806 mm ถ้ากำหนดให้หน่วยแรง ตั้งฉากเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนใดๆ ของโครงข้อหมุนมีค่าได้ไม่เกิน 140 MPa จงหาค่าแรง P สูงสุด P รูปที่ Prob. 1-3 F 1.20 m 2.5 kN 7 B ›COS 45° D
1-4 กำหนดให้ frame ดังที่แสดงในรูปที่ Prob. 1-4 จงหาค่าน้ำหนักบรรทุกแผ่กระจาย " สูงสุดที่ไม่ทำให้หน่วยแรงตั้ง ฉากเฉลี่ย (average normal stress) และหน่วยแรงเฉือนเฉลี่ย (average shear stress) ที่หน้าตัด b – 6 มีค่าได้ไม่เกิน 15 MPa และ 16 MPa ตามลำดับ ถ้าชิ้นส่วน CB มีหน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 35 mm C 1-5 คาน 2.00 m 30 0.5m A P รูปที่ Prob. 1-4 ดังที่แสดงในรูปที่ Prob. 1-5 ถูกรองรับโดยหมุดที่ 4 และแท่งเหล็ก BC จงหาค่าของแรง P สูงสุดที่ทำให้ หน่วยแรงเฉือนเฉลี่ยในหมุดที่จุดเชื่อมต่อมีค่าไม่เกิน 80 MPa ถ้าหมุดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 mm 1 m a 4P 1.50 m 1.5 m 4P 1.5 m W รูปที่ Prob. 1-5 B 2P 0.5 m
1-8 โครงสร้างเหล็กดังที่แสดงในรูปที่ Prob. 1-8 รองรับน้ำหนักบรรทุกแผ่กระจายคงที่ (uniformly distributed load) w= 750 N/m จงหาส่วนความปลอดภัย (factor of safety) ของแท่งเหล็ก BC หมุดที่จุด B และหมุดที่จุด C ถ้า 250 MPa และ T , = 125 MPa กำหนดให้แท่งเหล็ก BC มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 mm และหมุดที่ = y จุด B และหมุดที่จุด C มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 mm เหล็กมี Ø y = 1.20 m C A 0.90 m รูปที่ Prob. 1-8 B 0.30 m
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉