วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ช่วยด้วยค่ะ🥺

1. ภาชนะรูปทรงกลมกลวงทำมาจากโลหะถูกนำมาใช้บรรจุไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ 77 K โดยมีขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.5 m และถูกหุ้มด้วยฉนวนหนา 25 mm ตัวภาชนะนี้ถูกตั้งไว้ในบรรยากาศที่อุณหภูมิ 300 K และ มีค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อน (h) เท่ากับ 20 W/m K กำหนดให้ค่าความร้อนแฝงของการเป็นไอของ ไนโตรเจนเหลวเท่ากับ 2 x 10 J/kg 1) จงหาอัตราการถ่ายเทความร้อนสู่ถังในโตรเจนเหลว 2) จงหาอัตราการระเหยเป็นไอของไนโตเจนเหลวใน (สมการการถ่ายเทความร้อนเรื่องการนำของทรงกลม (10 คะแนน) 24 h = 4 Ttkr₂r₂ AT (r₂ = r₂₁)
#วิศวกรรมศาสตร์ #heat transfer #วิศวะ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?