คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา ขอบคุณล่วงหน้านะคะ🙏🏻🤍

H40b 7 k +1 m + ] [I จงทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ให้สมบูรณ์โดยใช้สมการ / = m ก จงแก้สมการเพื่อหาค่า k (1) (วิธีทำ) นำ k m มาคูณทั้งสองข้าง = ( le +1) m - (m +1) ] = km + m - = m - (2) จงหาค่า k เมื่อ 1 = 2 และ m = 3
H4 ี KUMON H4la ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร บทที่ 2 1 ถึง วันที่ ชื่อ เวลา จงแก้ระบบสมการต่อไปนี้ตามตัวอย่าง ตัวอย่าง [5.r + 2y = 11 โ3.r + 2y = 5 (ขั้นตอน> 1. เขียนหมายเลขกำกับแต่ละสมการ -(2) 2. ลบสมการใดสมการหนึ่งออกจากอีก สมการเพื่อกำจัดตัวแปรออกไปหนึ่งตัว 5.r +2y = 11 -)3r + 2y = 5 ม [วิธีทำ] 1 -2: 2r = 6 r = 3 2r = 6 3. แก้สมการเพื่อหาค่า 2 4. แทนค่า 1 ลงในสมการที่ให้มา (สมการ ใดสมการหนึ่ง) และแก้สมการเพื่อหา ค่า 3 แทนค่า 1 ใน 1) 5 x 3+ 2ญ = 11 2ญ = - 4 ข = - 2 5. เขียนสรุปคำตอบ - ตอบ 1, y) = ( 3 , - 2) ดังตัวอย่างข้างต้น สมการเชิงเส้นสองสมการที่มีตัวแปรเหมือนกันสองตัว เรียกว่า "ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (simultaneous linear equations หมายเหตุ in two variables)" (1) (8r+3y = 30 โ5r+3y = 21 (2) (71+ 2บ = 12 (5r+ 2y = 8 (2) [วิธีทำ] 1- 2 : [วิธีทำ] 1-2: 3.r = r = r = r = แทนค่า r ใน 1) แทนค่า 1 ใน 1) | +30 = 30 3ม = ข = แ ตอบ (r,y) = ( . ) ตอบ (1, y) = ( , ) ?? @ 1998 Kumon Institute of Fdา
H4 Ib KUMO (เขียนหมายเลขกำกับ แต่ละสมการ (3) (2r + 40 = 16 โ2r + yู = 7 (5) [21 - 3y= 7 โ2r-5 0 = 1 ๑.(2) [วิธีทำ] )-2: 3y = 3 = แทนค่า 3 ใน 1) 2r+ = 16 ค 2r = -| r = ตอบ (1,y) = ( . ) ตอบ (r, y) = ( (4) (2r- ย = 4 โ2r-5y = 12 1) 2) (6) (5r+20 = 9 โ3r+2ญ =7 [วิธีทำ] 1-2: = บ = . ตอบ (1, y) = ( . ) ตอบ (r, y) = ( . ) C 1998 Kumon Institute of Education JP Thailand 2003 TH 01 1

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉