วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ เรื่องไฟฟ้า วิทยาศาสตร์ ม.3 ค่ะ 🙏🙏🙏

แบบฝึกหัดท้ายหน่วย เรื่อง ไฟฟ้า คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด 1.การต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าควรต่อแบบ 2.เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งมีตัวเลขกำกับว่า 1,100 W 10 V AC ข้อความใดถูกต้อง ก.เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 100 ใด ก.แบบอนุกรม ข.แบบขนาน ค.แบบผสม ง.แบบใดก็ได้ แอมแปร์ 2.เพราะเหตุใดสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจึงต้องเป็นสายเปลือย ข.หากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ต้องใช้หม้อแปลงชนิดแปลง ก.ระบายความร้อนได้ดี ขึ้น ข.เพื่อให้มีน้ำหนักเบา ค.นำไปใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 110 โวลต์ หรือ 220 ค.ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โวลต์ ก็เกิดความร้อนเท่ากัน ง. เปลือกหุ้มจะทำให้ความต้านทานไฟฟ้าสูงขึ้น 3.บ้านหลังหนึ่งใช้ฟิวส์ขนาด 15 แอมแปร์ ถ้านำหลอด ง.เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ความต่าง ศักย์ 110 โวลต์ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าวินาทีละ 1,100 ไฟฟ้าซึ่งเขียนข้างหลอดว่า 220 V 110 W มาต่อแบบ จูล ขนาน จะต่อได้ประมาณกี่หลอดโดยที่ฟิวส์ไม่ขาด 8.โลหะในข้อใดมีความต้านทานไฟฟ้าน้อยที่สุด ภ.30 หลอด ข.40 หลอด ก.อะลูมิเนียม ข.ทองแดง ค.60 หลอด ง.80 หลอด ค.เงิน ง.นิโครม 4.ข้อใดเป็นสมบัติของฟิวส์ 9.พิจารณาลวดที่ทำด้วยโลหะชนิดเดียวกันทั้งสามเส้นดัง ก.มีความนำไฟฟ้าสูง ข.มีจุดหลอมเหลวสูง ค.มีจุดหลอมเหลวต่ำ ภาพ ข้อใดกล่าวถูกต้อง เส้นที่ 1 เส้นที่ 2 ง.มีความต้านทานไฟฟ้ามาก เส้นที่ 3 5.ข้อใดเป็นหน้าที่ของทรานซิสเตอร์ ก.เก็บประจุไฟฟ้าไว้ใช้ ก.เส้นที่ 1 มีความต้านทานมากกว่าเส้นที่ 3 ข.เป็นสวิตช์ปิดและเปิดวงจร ข.เส้นที่ 1 มีความต้านทานน้อยกว่าเส้นที่ 2 ค.เป็นตัวต้านทานที่มีค่าเปลี่ยนแปลงตามแสงที่ตกกระทบ ค.เส้นที่ 2 มีความต้านทานมากกว่าเส้นที่ 3 ง.เป็นตัวต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้โดยการหมุนหรือเลื่อนปุ่ม ง.เส้นที่ 2 มีความต้านทานน้อยกว่าเส้นที่ 3 ปรับค่า 10.ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านใช้กำลังไฟเฉลี่ย 300 วัตต์ที่ 6.ก่อนที่จะเสียบเต้าเสียบของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านกับ 220 โวลท์ใน 1 วัน จะเสียค่าไฟฟ้าสำหรับเดือนมีนาคม เต้ารับ ควรพิจารณาสิ่งใดเป็นอันดับแรก เท่าไหร่ ถ้าค่าไฟฟ้ายูนิตละ 1 บาท ก.วัตต์ ข.โอห์ม ก.216 บาท ข.223.20 บาท ค.โวลต์ ง.แอมแปร์ ค.2,160 บาท ง.2,232 บาท

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉