ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ🙏

คะแนน ใบงานเรื่อง โครโมโซม ชั้น เลยที่ ชื่อ คำชิ้นจง ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. ภายในนิวเคลียสของเซลล์จะมีเส้นใยเล็กๆขตอยู่ เรียกว่า 2. เมื่อมีการแบ่งเซลล์เส้นใยจะขดถัวจนมีสักษณะเป็นท่อนๆ เรียกว่า 3. โตรโมโซมของเซลล์ร่างกายมี 4. โครโมโซมของเชลล์ลิบพันธุ์มี 5. เซลส์ร่างกายมนุษย์มีโตรโมโซม 6. เมื่อเซลล์สิบพันธุ์ของเพศชายที่มีจำนวน ชุด เขียนแทนด้วย -ชุต เขียนแทนด้วย แทง และเซลล์สิบพันธุ์มี แห่ง แท่ง และเซลส์สิบพันธุ์เพศหญิงจำนวน แต่ง มารวมกัน จะได้เซล์ใหมที่เรียกว่า ซึ่งมีจำนวนโตรโมโซมเท่ากับจำนวนโตรโมโซมปกติของ เรียกว่า ร่างกายคือ แทง คู่ โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มได้แก่ 7. มนุษย์มีโครโมโซมทั้งหมด 7.1 ออโตโซม (Autosome) คือ 7.2 โครโมโซมเพศ (Sx Chromosome) คือ 8. โครโมโซมแต่ละแทงประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนคือ 9.โครโมโซมที่มีรูปร่างเหมือนกันและขนาดใกล้เคียงกันเรียกว่า 10. เดิมตัวเลขแสดงจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายและเซลล์สิบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆให้ถูกต้อง แทง จำนวนโครโมโซม(แท่ง) สิ่งมีชีวิต เซลล์ร่างกาย(2n) เซลล์สินพันธุ์ (n) มนุษย์ 46 สุนัข 39 แมลงหวี่ 8 ถั่วสันเตา 7 ผ้าวโพส 20 ร้าว 12 3 ร 10 11 66 13 14 15 16 17 16 10 20 21 22 23 - ๆ ๆ โครโมโซมในภาพ เป็นโครโมโวมของเหตุ โดยดูจากโครโมโซมคู่ที่ ซึ่งโครโมโซมคูนี้ เรียกว่า

คำตอบ

ข้อ10
1. 23
2. 78
3. 4
4. 14
5. 10
6. 24

machiko

เพศหญิง คู่ที่23 ซึ่งโครโมโซมนี้เรียกว่า XX

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉