คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา (พค21001) สำชี้แลง ส่วนที่ 1 หผู้ทำเอกตารค้นคว้าด้วยตนเอง ลำนทำความเข้โจและปฏิบัติดังี้ 2. นักศึกษาจะต้องเขียนเอกสารการค้นคว้า (Take Horme) วิชา คณิตศาสตร์ ด้วยอายมือของ ตนเองให้ครบทุกเนื้อหา (ยกเว้บนปกให้พิมพ์ได้) และนำส่งเป็นรูปเล่มที่สวยงามสมบูรณ์ถูกต้อง โดยต้องไม่น้อยกว่า 10 แผ่น (20 คะแนน) เรื่องที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่องที่ 2 การวัด เรื่องที่ 3 ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามติติ เรื่องที่ 4 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ สำวชี้แน.t่วนที่ 2 ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้ ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ (20 คะแนน) 1. การคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมไดๆ (Polygon) กำหนดให้ ABCD เป็นรูปตามเหลี่ยมไดๆ มีความยามของด้านต่างๆ มีหน่วยเป็นเซนติเมตร จงหาพื้นที่ของรูป ABCD 14 15 2. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสาวล้านละ 64 หน่วย สูงเอียง 40 หน่วย จงหาพื้นที่ผิว และปริมาตร ดังต่อไปนี้ "ส่งภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ก่อนเวลา 16.00 น. หากส่งเก็นกำหนดให้ผลคะแนนเป็น " 0 "

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉