ภาษาไทย
มัธยมต้น

ข้อ 17 ตอบ 1หรือ 4ดีครับ

ข้อความนี้ใช้กลวิธีการเขียนตรงกับข้อใด ต้อความในพระบรมราโชวาท แสดงลักษณะนิสัยที่เด่นชัดในเรื่องใด 3. ตักเตือน 4. ซแขง 16. ความคิดสำคัญของข้อความที่ยกมาคือข้อใด 2. การรู้จักใช้จ่าย 4. การเรียนรู้ที่จะช่วยตนเอง 1. การไว้ยศว่าเป็นเจ้า 3. การระวังตนให้อยู่ในโอวาท กี้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 17-18 อีกประการหนึ่งเล่าถึงว่าเงินพระคลังข้างที่นั้นเองก็่เป็นส่วนหนึ่งในเงินแผ่นดินเหมือนกัน เว้นแต่เป็นส่วนที่ยกให้แก่พ่อใช้สอยในการส่วนตัว มีการทำกุศลและสงเคราะห์บุตร ภรรยาเป็นต้น เห็นว่าการสงเคราะห์ด้วยเล่าเรียนดังนี้ เป็นดีกว่าอย่างอื่นๆ จึงได้เอาเงิน รายนี้ใช้เป็นการมีคุณต่อแผ่นดิน ที่ไม่ต้องแบ่งเงินแผ่นดินมาใช้เป็นค่าเล่าเรียนขึ้นอีกส่วน หนึ่ง ม. 339 วรรณคดี ไม่เห็นแก่ตัว ละเอียดถี่ถ้วน 1. 2. เมตตาเสียสละ 3. 4. ฉลาดรอบคอบ 1. การบรรยาย 2. การพรรณนา 3. การอธิบาย การยกตัวอย่างประกอบ 4. เใร้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 19-20 อีกประการหนึ่ง ชีวิตสังขารของนนะ..ฯ.
พระบรมราโชวาท
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!