ภาษาไทย
มัธยมต้น

มีใครสามารถช่วยตอบได้ไหมคะ คือเราไม่เข้าใจเลยค่ะ ข้อ3-4-5-6-7 ค่ะ 🙏🙏

๕. ชีวิตสังขารของมนุษย์ไม่ยั่งยืนยืดยาวเหมือนเหล็กเหมือนศิลา" ข้อความนี้เป็นภาพพจน์ชนิดใด 1. อติพจน์ ข. อุปลักษณ์ ค. อุปมา สัทพจน์ 5. ข้อใดคือพระราชประสงค์ในการให้พระเจ้าลูกยาเธอ เสด็จไปศึกษาต่อต่างประเทศ ก. ให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ข. ให้มีกิจส่วนตัวมากขึ้น ค. ให้ถีงานทำให้ตำแหน่งสูง ง. ให้นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาประเทศ ๒ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณค่าด้านสังคม ก. สะท้อนให้เห็นค่านิยมของการรับราชการ ข. การให้ความรู้นั้นถือว่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทอง ค. วิชาความรู้ในสมัยก่อนนั้นยังไม่รุ่งเรืองเท่าปัจจุบัน ง. ฝรั่งที่มั่งมีได้เงินใช้จ่ายจากภาษีของราษฎร ๔. ใครคือพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ก. กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ข. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ค. กรมหลวงปราจิณกิติบดี ง. กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ๔. ใครคือพระบิดาแห่งกองทัพบกไทย ก. กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ข. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ตั้งใจทำนะ ค. กรมหลวงปราจิณกิติบดี ครับผม ง. กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ๑๐. พระองค์ใดเป็นต้นราชสกุล กิติยากร ก. กรมพระจันทบุรีนฤนาถ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ข. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ คะแนนที่ได้ ค. กรมหลวงปราจิณกิติบดี เคะแนน ง. กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
แบบทดสอบ พระบรมราโชวาท จำนวน ข้อ ๑๐ เวลา นาที ๑๐ สู้ คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยทำเครื่องหมายกากบาท (x) ทับตัวอักษรหน้าคำตอบ ๑. "ถ้อยคำที่พระมหากษัตริย์ทรงแนะนำตักเตือนหรือสั่งสอน" ข้อความนี้หมายถึงข้อใด ก. พระราชดำรัส ข. พระราชบัญชา ค. พระบรมราโชวาท ง. พระราชกระแสรับสั่ง ๒. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติผู้แต่ง ก. มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ข. ได้รับถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช ค. ครองราชสมบัติเมื่อพระชนมายุได้ ๑๕ พรรษา ฯ บบ ง. ประสูติเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ -ชื่อใดไม่ถูกกล่าวถึงในเรื่องพระบรมราโชวาท 1. ไม่ควรประกาศตนว่าเป็นเจ้า เพราะการไว้ยศนั้นทำให้วางตนลำบาก ๓. ข. ใช้เงินแผ่นดินในการส่งพระราชโอรสไปศึกษาเล่าเรียนต่างประเทศ ค. เกิดเป็นลูกของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ก็มิใช่ว่าจะฝักใฝ่แต่ความสบาย - ให้ประพฤติให้ดีอยู่เสมอ ถ้าทำผิดจะถูกลงโทษ ๔. "การซึ่งจะให้ออกไปเรียนหนังสือครั้งนี้ มีความประสงค์มุ่งหมายแต่จะให้ได้วิชาความรู้อย่างเดียว ไม่มั่นหมายจะให้เป็นเกียรติยศชื่อเสียง" ข้อความนี้เป็นโวหารชนิดใด ก. เทศนาโวหาร ข. บรรยายโวหาร ค. พรรณนาโวหาร ง. สาธกโวหาร

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

ง ((ข้อนี้เค้าไม่มั่นใจนะแต่เค้าว่าข้อนี้;_;))

Jao_Aing

ขอบคุณนะคะ 💞🙏

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉