ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะครูที่โรงเรียนไม่อธิบาย ทำให้ไม่เข้าใจเลยค่ะ🙏🏻

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 หน่วยที่ 2 พัฒนาการของไทยสมัยรัตนใกสินทร์ จำนวน 15 ข้อ คำสั่ง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว 1) เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา | 6) เหตุการณ์ใดเป็นการย้ำเตือนว่าถึงเวลาเปลี่ยนแปลง รูปแบบการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย โลกมหาราชจึงทรงย้ายราชธานี ก. เมืองธนบุรีไม่มีทางออกทะเล ข. เมืองธนบุรีมีขนาดใหญ่เกินไป ต. เมืองธนบุรีมีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง ง. พื้นที่ฝั่งตะวันออกมีความอุดมสมบูรณ์ 2) ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง และความ ก. กบฏวรเดช ข. กบฎ ร.ศ. 130 ศ. วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ง. คำกราบบังคมทูล ร.ศ.103 7) การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มีสาเหตุ เจริญรุ่งเรืองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ก. พื้นที่ส่วนใหญ่อุดมลมบูรณ์ ข. มีทางออกทะเลไม่ไกลจากปากน้ำ ด. มีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่ากลางเป็นเมืองอกแตก มาจากอะไร ก. เศรษฐกิจตกต่ำ ข. อิทธิพลของสื่อมวลขน ค. อิทธิพลความคิดจากตะวันตก ง. ถูกต้องทุกข้อ 8) ข้อใดไม่ใช่หลัก 6 ประการของคณะราษฎร ง. เป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างตะวันออกกับ ตะวันตา 3) กรมใดที่มีหน้าที่ดูแลกิจการการค้ากับจีน และชาติ ก. หลักเอกราช ตะวันออก ข. หลักเศรษฐกิจ ก. กรมท่า ค. หลักเลมอภาค ข. การมเมือง ง. หลักวัฒนธรรม 9) เดือนตุลาคม 2519 มีการชุมนุมของนิสิตนักศึกษา และประชาชนอีกครั้งหนึ่ง เพื่ออะไร ค. กรมท่าขวา ง. กรมท่าซ้าย 4) หน้าที่ขององคมนตรีสภาในสมัยรัชกาลที่ 5 คืออะไร ก. เรียกร้องประชาธิปไตย ข. เรียกร้องให้มีการยุบสภา ค. เรียกร้องให้เพิ่มค่าแรงแก่ผู้ใช้แรงงาน ก. ร่างกฎหมาย ข. พิจารณาระเบียบราชการ ค. ปรึกษาราชการส่วนพระองค์ ง. ขับไล่จอมพล ถนอม กิตติขจร และจอมพล ประภาส จารุเสถียร 10) เป็นชนชั้นต่ำที่สุดในสังคม ไม่มีอิสระในตัวเอง เป็น กรรมสิทธิ์ของนายเงิน ข้อความนี้กล่าวถึงใคร ง. ถวายคำปรึกษาราชการแผ่นดิน 5) รัชกาลที่ 5 ทรงจัดเสนาบดีดูแลรับผิดชอบส่วนใด ก. อำเภอ ข. จังหวัด ก. ไพร่ ค. กระทรวง ข. ทาง ง. เทศาภิบาล หนา 1 1 3

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉