วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

มีใครรพอจะทำได้มั้ยคะ(ช่วยหน่วยนะคะ🙏)

12. ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส อากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 70 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณไอน้ำจริงเท่าใด และจะสามารถรับไอน้ำได้อีกเท่าใด เลือก ตอบ 13. ถ้าอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้งและเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกไม่ต่างกัน ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศควรมีค่าเท่าใด ตอบ 14. ถ้าอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำน้ำจะระเหยได้มากขึ้นหรือน้อยลงเป็นเพราะเหตุใด ตอบ 15. ถ้าค่าความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 85 อุณหภูมิกระเปาะแห้งเป็น 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิกะเปาะ เปียกเป็นเท่าใด ตอบ
9. อากาศอุณหภูมิใดมีปริมาณไอน้ำอิ่มตัวสูงกว่ากัน ระหว่างอากาศที่มีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส หรืออากาศที่อุณหภูมิ 30 องสาเซลเซียส ..ก.ก. ตอบ 10. อากาศที่มีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีปริมาณไอน้ำอิ่มตัวเท่าใด ตอบ 11. ในห้องขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร มีความชื้นสัมบูรณ์ 30 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในห้องนั้นจะมี มวลของไอน้ำในอากาศเท่าใด ตอบ. 12. ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส อากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 70 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณไอน้ำจริงเท่าใด และจะสามารถรับไอน้ำได้อีกเท่าใด ตอบ 13. ถ้าอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้งและเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกไม่ต่างกัน ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศควรมีค่าเท่าใด ตอบ
8. อุณหภูมิอากาศและปริมาณไอน้ำอิ่มตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตอบ -อากาศอุณหภูมิไดมีปริมาณไอน้ำอิ่มตัวสงกว่ากัน ระหว่างอากาศที่มีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส หรืออากาศที่อุณหภูมิ 30 องสาเซลเซียส ตอบ 10. อากาศที่มีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีปริมาณไอน้ำอิ่มตัวเท่าใด ตอบ.. 11. ในห้องขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร มีความชื้นสัมบูรณ์ 30 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในห้องนั้น มวลของไอน้ำในอากาศเท่าใด ตอบ. 12. ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส อากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 70 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณ และจะสามารถรับไอน้ำได้อีกเท่าใด เที่มี ตอบ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉