ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

| ๕ปหบหลด ๑บ17 มเต๒ร: 5๐เแ6/ผท พ %ั3 ั (ัไส 11 11๐0ป3 0 1. ! ลท1!140 เดน! ... รบผูระ ไท1๐0 ทาษ 9. 'ใศิะ 5151อ6 เพลท1 10 ล ทางง6 ป่า๑สไอ ๐0๐ทือ๑. หภัปา ... ธัก6๓๓๕5. 3) รวกร 3) รวกร ») ลทม ๒) รกม ๐ 3 ๐ 3 2 ...0๐๐๒16๐ ล๕๐ เหลไหเทย อน151ตอ ป่า๑ 10. โทรเอ ล6๕ ... ๐0๐16ร อท ข่า๑ 13๒๕. เทอง6 ป่า6ส1อ1. เ1๓๕5 ทลหอ๕ .... ๓ ฐ) รวกทร / ร0ทาร ๒ 2ทพ ») ลกม / ธภกห ๓8 ๐ ล/ลอ 3. โล๕ [5 ... หศําไอ ๐สะเ ทอร4 40 ป่า6 11. ! ท๑๓ส ... ทพ์เทน16 10 ทกิเท1รไท ทท เหอเง, ขน๐น. ลทย์ นป่า๑๓ | อสท 16สห๓. 3) 5๐๓่ร 3) รง่ร ») สทษ 5) ลท ๐๑ ๐ๆ๑3 4 /ภ๐ ถ้า@๕๐ ... 5รบนฏอ๐เทาส«๕645 โท หอนแ 12 595เ(๒พลห ๒อนผูท1 ... ต่อ2อ6๓ 6ยูฎ5 รทย์ ทอ๑เผท๒๐๓่่า๐๐๕? --- ใยภาล1065. 3) ร๐การ ฐ3) รว๓ทร / ธ ») ธกษ ») ธกท / รอททร ๐) ล ๐) 3 /'รอทาร 5. โทยเอ ธเอท“( ... รนอเททลเก%๕15 เภ ทาษ 13. 6๐ หอน ใทลห6 ... 0665, 1๒ ๐ล15 อ6 ท๓เผท๒๐๓า๐๐ณ์. ต่อยร? ธ) ร๐๓ร ธ) ร๐๓ร 5) ลทต 5) สท ๐ ล ๐ ธล 6. 1 ตอท“6( ทเลหอ ... 4๒565 อท ไคือทศ์สห, ตน1 14 'ศไลทห ตเอยเสทาร อท ไ“/ ลแอ ศูน1416 1 เสห๕ ... 1๕ร6 อท ไห๓ต่ทอรย่สห. ไ๒๐๓ทยู, งน1 ... อ๐ยผูเสทาร ลเ๕ ๐แลสห. 3) ร0การ / ลกห ธ) ร๐การ ») อกห/ธ ») ลกษ ๐) ส 'ร0กท6 ๆ๑3 7. (ค) ศิแอ ถ้าท๓6 ... ๒[หตร เท ฝ่า6 ไช6๑? เ2 [1110๐00000 (8) ผ๐, ฝ่า๓๕ อเอท'! .... ทลทา6 15 0ฝ่า . 3) รอศาร / รอททร 3) รวก๓ร ») อทมู / รภกฎ 9) รท 0๐) ล/ล ๐ ล 8. โทย๐ทารร ทอ๕ส5 ... ๒๐ะ ง ๐๐!๐ซ์ 16. หหลาย เฟ๐๓ ๐ลท ผู๐ รท๐๒อ๒เทย. ไอ๐ มรท๐ีร 4๐ ทิกเ์รท ให้ร ๒๐ในอ . ทลห6 1๐ ๒ทัทย ... ททอ๐ทอห หหปฝ่า นร. 3) 5๐กร ธ) รวการ 9) อทม ๒) รสก "๓ ๐ ล ๆล ,เ9, 15-16= ๒อ%๐6แอท? 13-14= (000๓ 12 ๐ะ 1.๓55 = 3ไพสฝ่หู ไห้บย...
some/any

คำตอบ

ไม่แน่ใจอ่ะ

Post A Comment

ไม่แน่ใจว่าถูกหมดหรือปล่าว

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!