นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย

คําถาม นายเหว่ย ได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับบริษัท อีฮง มดดำ แต่เนื่องจากนายเหว่ยได้ อพยพมาจากประเทศจีนจึงไม่รู้ภาษาไทย ไม่อาจเขียนหนังสือได้ นายเหว่ยจึงได้ทำเครื่องหมายดอกจันทน์ไว้แทนการลงลายมือชื่อ และนายเหว่ยก็ได้ให้นายลีกับนายหวังเพื่อนของนายเหว่ยเองเป็นพยานในการรับรองดังกล่าว
โดยนายลีได้รับรองโดยการลงลายมือชื่อของตน ส่วนนายหวังซึ่งไม่รู้หนังสือ เช่นเดียวกับนายเหว่ยได้รับรองโดยการพิมพ์ลายนิ้วมือ
จากข้อเท็จจริง จงพิจารณาว่าการลงลายมือชื่อของนายเหว่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จงอธิบายพร้อมยกข้อกฎหมายประกอบ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉