สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

รบกวนทีครับ เหลือ4ข้อสุดท้ายครับ คือผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดี โจทย์คือ ให้พิจารณาข้อความที่ให้มาครับ แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง รบกวนทีครับ ขอบคุณมากครับ

จ ็จวาคม มฆม.6% เศรท16 ๒๐ เฉ , | ไคเอะปัน ะ 2 6 « 1 ไจัมกรคัดก์ลือก |ช้ง ซ้าข้าทํางาน 2 งมัตคร้อมกัน ๐ ถีริษัท ศ แคะมีริษัท 8 เคณ์รษัท ศ ชัน ศาส1๐ย1เทน ว -ฯ ว4 ต ล เคีอแกะ ! ล้านบาท สัวเปบิท 8 เด ๐ 1 ห์มีนบาท มาผแดง ไทผ์ฟีลือกทํางานบ3บัฑ 4 โป = 2 |, ! เซว ฆ ว ต่ ดว, | ทกการโต๊๐๓ติงกล่าว แก เกิดคาน ม |๑๓าศ์เนืองจากเสือกงาน ค เงนมากกวา ว : 1 2 ย 0 ทนไฟต์ รร กันภาคารัวไช้แกเกษตรกรที่ปลุกรั้9อยู่คัมสะ 15 ๐๐๐ มาท ว หเกษตร์กร ว ไป เป ปร ์ฟั้งม๐ เจอผางมาก คจทซอความติงกลิ่งงจิทอง เนประเภท"องเ ป (หว่มหภาค ฟู ถินเย่นปีง เดิดให้วินฝีเจมสิทัญ โผการด์คิตสินควแคะย์วิ 3.เงนเปนปจจฝประเภททน โฟ๊เททผู้ผลิต % “ ปนปรรผคศําคณ |เการค์ลตส่ณคิวแคะขรกร ' , ภ รจ 2 จ 0 <] 5. ตดดแรงทชัน เช่วารร์ เทมารถเกิดดิ๊ทัง ในระบบเศษจีกจแมบทน์มผม สังคมห่ผม และแบนบผลส่ผ ย สแมยรตด หั40 ว 2 ป ก่[ง ชะ “1 0 ฝ14ื สคลัเกษม ตน ไหกกาน เน๓ภาด จจะก๐ ทัเกดภาวะ ๒ 9 รสาศา ฆ ๓ ส= ! เณ8: 2 0|2”+” |) - ลิกี ศัมคิวจึงจะเวิม: ดต 9 |รรกคมมา, วะคลผรทฆ์อีกครัง ต ทลาลง -๒ - @ ว ก ั้ ในป๒ อภเบมจก 2 7 ปัญ: ง ซดง . ลโกศัดฟือย นประ ปงธี เนองจาก “ 0 ๐วจจิมการผ์ลตเก่อมทั้งหมด ประเทศิ๊รกค่าว

คำตอบ

ข้อ 6 ถ้าราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ต้องแก้เป็นจะเกิดอุปทานส่วนเกินในตลาดค่ะ
ข้อ 15 แก้เป็นระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ ค่ะ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!