เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ม.4

79

3310

0

ข้อมูล

Itsnumpueng

Itsnumpueng

my mapping สรุป เรื่องเซลล์
-การลำเลียงสารผ่านเซลล์
-กล้องจุลทรรศน์
-การแบ่งเซลล์

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น