เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พระพุทธศาสนา

546

13413

1

ข้อมูล

Justparry

Justparry

•พุทธประวัติ
•การเสด็จออกผนวช
•การตรัสรู้
•ขั้นตอนแสวงหาสัจธรรม
•อริยสัจ4
•สังคหวัตถุ4
•อิทธิบาท4

ความคิดเห็น

CARTOON93
CARTOON93

มีประโยชน์มากๆเลย

News