เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ปริพันธ์หลายชั้น

90

2900

0

ข้อมูล

Chtm62

Chtm62

เป็น Lecture เนื้อหาเกี่ยวกับวิชา MA.112
ประกอบด้วย
1.ความหมายปริพันธ์สองชั้น
2.การหาค่าของปริพันธ์สองชั้น
3.การสลับอันดับปริพันธ์สองชั้น
4.ปริพันธ์สองชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้ว
5.ความหมายปริพันธ์สามชั้น
6.การหาค่าของปริพันธ์สามชั้น
7.ปริพันธ์สามชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอก&ทรงกระบอก

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News