Choosen As Best Answer

1.
原式
(a^2 + 4a + 4) + (2b^2 + 12b + 18) + (c^2 - 10c + 25) = 0
(a + 2)^2 + 2(b + 3)^2 + (c - 5)^2 = 0
等號要成立 => 平方內均為 0。
=> a = -2、b = -3、c = 5
2a - 3b + c = (-4) + 9 + 5 = 10

2.
因為 距離/速度 = 時間,假設原本的速度 = x km/h
40/x + 40/(x+20) = 3
兩邊同時乘以 x(x+20) 整理後
3x^2 - 20x - 800 = 0
(x - 20)(3x + 40) = 0
x = 20 or -40/3(不合)
=> 時速原為 20 km/h

Post A Comment
News
【IG直播懶人包】十大科目筆記方法分享
【開學必讀】準高中、準大學生必知二三事
【筆記方法】國文筆記怎麼做,三個超強筆記方法大公開