สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะครับ

งบคู่กับเพื่อนช่วยกันศึกษาเกี่ย วกับเส้นแบ่ ก แล้วทํากิจกรรมที่ทําหนดให้ วรทาซองโดกนแตะการเปรีย ยบเทียบวันและเวลา ถ้าที่เมืองลอสแอนเจลิสเป็นเวลา 19.00 น. ของวันอังคาร แล้วที่กรุงโตเกียวจะเป็นวัน และเวลาใด
จ - 0..500. 1. ปาปัวนิวกินี 2. บราซิล 3. บังกลาเทศ 4. อียิปต์ 5 ปีตี 4 ๕ ง - อ ประเทศต่าง ๆ ที่กําหนดให้มีเวลาเร็วกว่าทรอ 750ม000 กม. ลกว่าเวิสาปา“กสางกริชชิว จ 6. ปากีสถาน 7. ไอซ์แลนด์ 8. เม็กซิโก 9. โอมาน 0. อินเดีย
ฏ็โซส0 พ นะทหรษาขุตหหตห1 พหดาหแทลนหหพดาษไดหาร 91 '6 เพไซดสงปรถซนรษอยห่กน8ตล[เหนบษยาษนนพ ง สนบูรนาระ[แนะนบแลยแนบนยตหนูดตนุแจยูล๒รนบุษนาสยุไซแน88หนุลพเรนดนเริดนแรนเรย เล 5นแน๒ตหนูกรธรนพุษนาลย "น 081! เษตหนิเหขนล8หนเชต 4 ๓ตนแพขนดเษนหนุนเษย เนเธลนดนเธหนษยทุธรนแชหหารยไ ร ขนตพุดนะอแหดบุรสนฐินพิย) ปรด9 08เ เหเรษาขาเตหทรนบษนษาตเษหม1 ซ ะไลซดพเรนแหตหซนลบธนหนุแเชย1 | นเหนพแลนุคนษยทุต บษลต | เษลิตตช หขนธดเษนหน (บ๒ย1 เธ: 1 อ กินยนยตนษยทุรพรนบูษนพารยุณดนสหสน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!